Kindermishandeling

 

Het Klokhuis over kindermishandeling

Elk jaar krijgen 119.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat is gemiddeld een kind per schoolklas. De gevolgen van kindermishandeling zijn ronduit schokkend.
Het Klokhuis heeft een serie gemaakt over dit lastige en beladen onderwerp om het bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven.

In vier afleveringen komen slachtoffers, ouders, kinderen, leerkrachten, hulpverleners en omstanders aan het woord. Zij vertellen openlijk over dit moeilijke thema en laten zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander. Het Klokhuis wil alle dringende vragen over kindermishandeling bespreekbaar maken, zoals

 • Hoe herken je kindermishandeling en wat als je twijfelt?
 • Hoe bied je hulp aan een kind – en aan de ouders – als er sprake is van kindermishandeling?
 • Waarom mishandelen sommige ouders hun kinderen eigenlijk?
 • Wat gebeurt er precies met een gezin als het er een melding wordt gemaakt?
 • Welke hulp krijgen ouders en kinderen en hoe werkt die hulp?

De serie is te vinden op de website kindermishandeling.hetklokhuis.nl.

Het Klokhuis over kindermishandeling

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (basisonderwijs)

Een online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is op maat gemaakt voor basisscholen. Het protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit digitale handelingsprotocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers binnen de school.

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (basisonderwijs)

(Les)materialen over kindermishandeling

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u materialen lenen om te gebruiken bij lessen of projecten over kindermishandeling. Dit zijn onder andere:

 • Lesmateriaal  van het Klokhuis over kindermishandeling
 • Boek 'Kindermishandeling: signaleren en handelen'
 • Dvd 'Kindermishandeling: wat is het & hoe kun je het stoppen?'
 • Boek 'Giechelgeheimpjes'
 • Boek 'Kleintje Nee en grote NEE'
 • Boekje 'Misbruik; Lara heeft een nee-gevoel'

Klik hier voor het overzicht van materialen over kindermishandeling.

 

(Les)materialen over kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

Deze training biedt (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Daarnaast werken de deelnemers onder andere aan vaardigheden voor het voeren van gesprekken met ouders en collega's, motiveren, organiseren en implementeren. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Inhoud

 • Wat is kindermishandeling en hoe signaleer je het?
 • Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Werkwijze AMK en SHG
 • Wet- en regelgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy
 • Plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen organisatie
 • Gespreksvoering met collega's en ouders
 • Coachend begeleiden van collega's
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

Wie in de beroepspraktijk te maken krijgt met geweld, vindt het soms lastig om hulp te bieden.
Voor deze professionals is de meldcode in het leven geroepen: een stappenplan bij vermoedens van mishandeling. Wat zijn de voorwaarden, welke meldcode voldoet en hoe kan implementatie vorm krijgen? U kunt bij JSO terecht voor informatie, een praktische workshop en training. Afhankelijk van de behoefte is in de training expliciete aandacht voor de (etnisch-culturele) diversiteit in de Nederlandse samenleving. Informeer naar de mogelijkheden voor implementatie, coaching en intervisie, of om de meldcode te specificeren voor de eigen organisatie.

Inhoud (afhankelijk van vorm en doel)

 • (Vroeg)signalering van zorgen, mishandeling of geweld.
 • De meldcode in relatie tot de zorgstructuur van de organisatie.
 • Werken met de meldcode aan de hand van casuïstiek.
 • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen.
 • Privacy, dossiervorming en overdracht.
 • Samenwerken met in- en externe partners.
 • Aansluiten op richtlijnen en wettelijke kaders.
 • Moeilijke gesprekken voeren met betrokkenen.
Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het huis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden.

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Dit boek biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden een houvast.

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Kinderen en ... omgaan met kindermishandeling; een handreiking voor het primair onderwijs

Het is van groot belang dat elke leerkracht weet hoe hij op een verantwoorde wijze kan bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Want wat wordt precies verstaan onder kindermishandeling, hoe signaleer je het en wat doe je als je vermoedt dat een kind wordt mishandeld? En op welke manier kan de school haar leerkrachten ondersteunen bij het bestrijden van kindermishandeling? Het boek bevat lessen voor alle groepen, maar ook een praktische handleiding met uitgebreide informatie over 'kindermishandeling, wat is dat?, de gevolgen, risicofactoren, signaleren en wat te doen en de rol van de school'.

Kinderen en ... omgaan met kindermishandeling; een handreiking voor het primair onderwijs

De Boomhut (cursus)

'De Boomhut' is een preventieve cursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar die thuis ruzies en/of geweld tussen ouder(s)/verzorger(s) hebben meegemaakt.

Kinderen die thuis ruzie en/of geweld meemaken, voelen zich vaak bang en machteloos, schuldig en verantwoordelijk voor het geweld en de ruzies. Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Het is belangrijk voor kinderen om erover te praten en spelenderwijs hun ervaringen met het geweld te verwerken, samen met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt. De groep komt 9 keer bij elkaar. 5 keer daarvan is er gelijktijdig een oudergroep voor de verzorgende ouder.

De Boomhut (cursus)

Eergerelateerd geweld (training)

Eergerelateerd geweld betreft alle vormen van geweld omwille van de familie-eer.
Vooral meisjes en vrouwen worden hiervan slachtoffer, maar ook mannen en jongens kunnen gevaar lopen. Hulpverleners en professionals weten echter nog niet altijd wat eer, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. Daarnaast weten zij niet altijd waarop te letten als het gaat om signalen en hoe te handelen na signalering. Hoe bemiddel je in zo'n situatie?
JSO biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van het signaleren en bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld tot bemiddeling met betrokkenen. Enkele van deze trainingen worden verzorgd met de Regionaal coördinator Eergerelateerd Geweld van de Politie Hollands-Midden.

Inhoud (afhankelijk van de gekozen variant)

 • Herkennen van eer en eergerelateerd geweld
 • Eerschending en eerherstel
 • Handelen bij eergerelateerd geweld
 • Dilemma's voor hulpverleners en/of beroepskrachten
 • Signalen en zorgen bespreken
 • Bemiddelingsgesprekken voeren
Eergerelateerd geweld (training)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.