Pesten

 

PRIMA aanpak van pesten

De Prima-aanpak is een van de erkende interventies in Nederland waarmee het pestgedrag op scholen effectief kan worden aangepakt. Onderdeel van de aanpak is het Prima-lespakket dat gekoppeld is aan de film Spijt!, naar het succesvolle boek van Carry Slee. Het pakket spreekt jongeren op een positieve manier aan en geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Het doel van de Prima-aanpak is het verminderen en voorkomen van pestgedrag op scholen.

Onderdelen van Prima

Het Prima-totaalpakket bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een overkoepelende handleiding behorende bij de Prima-aanpak.
 • De e-learning-module.
 • Het Prima-lespakket bij de film Spijt! Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenboekjes en een dvd.
 • De Prima-Pestmeter. Deze Pestmeter geeft inzicht in het pestgedrag op uw school of in uw klas. Met een unieke inlogcode krijgt u toegang tot de digitale pestmeter. Dit onderdeel bestaat uit een Pestmeter voor leerlingen, voor leerkrachten en voor ouders.
PRIMA aanpak van pesten

(Les)materialen over (cyber)pesten

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u materialen lenen om te gebruiken bij lessen of projecten over (cyber)pesten. Er zijn lespakketten, spellen, boekjes, demonstratiematerialen etc..

In het aanbod zit onder andere:

 • PRIMA lespakket over pesten
 • Boek 'Kinderen en... geen grapjes over pesten
 • Boek 'Kinderen en... ingrijpende situaties;  pesten'
 • Pestprotocol; een voorbeeld
 • Pesten in perspectief: Raar!, Bang!, Stoer! (set prentenboekjes)
 • Pesten, dat pikken we niet (dvd)
 • Bordspel 'Geen grapjes over pesten'
 • Antipestspel
 • Pestkwartet
 • Boek 'Een roze bril: Meidenvenijn op de basisschool'
 • Meidenvenijn is niet fijn
 • Boek 'Omgaan met pesten

Klik hier voor het volledige overzicht (les)materialen over (cyber)pesten.

 

(Les)materialen over (cyber)pesten

De Vreedzame School

'De Vreedzame School' is een programma om het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren. De kern bestaat uit lessen, voor alle groepen in de basisschool, in conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Maar 'De Vreedzame School' is meer dan een lesmethode. Ook krijgen leerlingen eigen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Het lespakket bestaat uit lesmappen voor de groepen 3 tot en met 8 en een lesmap voor peuters en kleuters.

De mappen zijn niet los verkrijgbaar. Ze horen bij een integraal programma. Dit programma bestaat naast de lessen voor de leerlingen uit training van het hele schoolteam, coaching van leraren, en het opleiden en invoeren van leerlingmediatoren.

De Vreedzame School

Kanjertraining

De Kanjertraining is een lesmethode, gericht op rust en wederzijds respect. Kinderen leren met hun gevoelens omgaan, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Met behulp van de Kanjertraining worden pestproblemen bestreden en wordt een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Kanjertraining is bedoeld als groepsaanpak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Naast de lesmethode is er ook een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kanjertraining

Kinderen en… ingrijpende situaties; Pesten

Hoe ga je om met pestgedrag en beter nog, hoe voorkom je pesten bij je op school? In dit boek staat beknopt weergegeven hoe je met pesten kunt omgaan. Tevens biedt het praktische uitwerkingen van activiteiten om pesten tegen te gaan:

 • uitgewerkte lessen;
 • een pestprotocol;
 • een voorbeeldtekst voor in de schoolgids;
 • materiaal om met pestgedrag om te gaan zodra het zich voordoet.
Kinderen en… ingrijpende situaties; Pesten

Kinderen en… geen grapjes over pesten

In dit boek staan 125 kant- en klare activiteiten om kinderen te helpen hun woede te beheersen, conflicten op te lossen, empathie te ontwikkelen en goed om te gaan met anderen. In de inleiding staat beschreven hoe je kinderen kunt helpen bemiddelen bij conflicten, je krijgt handvatten voor het voorkomen van pesten en conflicten, maar ook technieken om de lessen uit het boek te integreren in de dagelijkse praktijk.
De rest van het boek bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Vaardigheden en attitudes voor het scheppen van een pestvrije omgeving.
Deel 2: Een goede sfeer creëren zonder pestgedrag.

Kinderen en… geen grapjes over pesten

Plezier op School (cursus)

'Plezier op school' is een cursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool zijn gepest of problemen ervareni nhet contact met leeftijdsgenoten. GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen organiseert deze cursus in de laatste weken van de zomervakantie. Het doel van de cursus is de jongeren te helpen om met meer plezier en meer zelfvertrouwen naar het middelbaar onderwijs te gaan.

Veel jongeren vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan. Ook jongeren die gepest zijn of moeite hebben in het contact met leeftijdsgenootjes. Daarom is de cursus 'Plezier op school' ontwikkeld. Tijdens deze tweedaagse zomercursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenootjes die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan. In de groep vinden jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door training in sociale vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school.

Plezier op School (cursus)

Brochure Digitaal pesten

Wat is digitaal pesten en hoe kun je daar met je leerlingen op een positieve manier over praten?

Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar internet. Kinderen vinden pesten via internet vaak ook 'gewoon' grappig. Totdat het ze zelf overkomt. Soms durven ze ook meer vanachter een computer. Je kunt de ander niet zien, soms waan je jezelf heel anoniem. Het kind dat ze pesten kan niet makkelijk terugslaan, letterlijk en figuurlijk.

In de brochure ‘Digitaal pesten’ staan de feiten, de praktijkervaringen en de etiquette over hoe met elkaar om te gaan op internet. Daarnaast bevat het inspirerende en praktische tips over goed doen op internet.

Bespreek ook positief gedrag

Met de brochure willen stichting Kennisnet en ECP ouders en leerkrachten te helpen om omgangsvormen via sociale media bespreekbaar te maken, thuis en in de klas. "Hoe zorg je dat cyberpesten niet uit de hand loopt? Niet door kinderen alleen maar te vertellen dat ze niet online mogen pesten. Je moet vooral ook praten over goed gedrag op internet", aldus Remco Pijpers, strategisch adviseur van stichting Kennisnet.

Downloaden

De brochure, mogelijk gemaakt met hulp van de Europese Commissie, is gratis te downloaden van de website mijnkindonline.nl.

Brochure Digitaal pesten

Zippy's vrienden

Zippy's vrienden is ontwikkeld om de psychische gezondheid van alle schoolgaande kinderen te bevorderen. De methode is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. Achtereenvolgens komen 'gevoelens', 'communicatie', 'vriendschap', 'ruzie', 'verandering en verlies', en 'opnieuw beginnen' aan bod. De werkvormen zijn: rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en allerhande oefeningen.
Als u als leraar met Zippy's Vrienden in de klas gaat werken, krijgt u een gerichte training van een dag. 

Zippy's vrienden

#DeleteCyberbullying-app

De #DeleteCyberbullying-app bevat een interactieve quiz voor leerlingen, ouders en leerkrachten over cyberpesten. Het doel is de gebruiker tips en advies te geven en waar nodig door te verwijzen naar verschillende hulporganisaties. De app biedt daarnaast de mogelijkheid om direct contact op te nemen met een van de hulporganisaties.

De interactieve quiz geeft leerlingen, ouders en leerkrachten tips en advies om cyberpesten te voorkomen en aan te pakken. Voor hulp heeft de gebruiker de mogelijkheid om door middel van een druk op de knop direct contact op te nemen met hulporganisaties zoals Pestweb, de Kindertelefoon, Mijn Kind Online en andere organisaties. Daarnaast zijn in de app een quiz om kennis over cyberpesten te testen, een video over cyberpesten en een enquête voor leerkrachten opgenomen.

De app is beschikbaar in de Google Play Store. 
#DeleteCyberbullying-app

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.