Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Weerbaarheid in de klas - Module jezelf en anderen

Scholen geven al langer invulling aan weerbaarheid door middel van lesmethodes en werkwijzen over sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch blijken met name (pre-)pubers extra ondersteuning nodig te hebben bij hun weerbaarheid. Onderwijsprofessionals uit de regio Hollands Midden geven aan dat ze in groepen 6, 7 en 8 leerlingen signaleren die niet op een goede manier grenzen aangeven, leerlingen die moeilijk vrienden maken, er is sprake van ‘meidenvenijn’, maar ook scheldwoorden en opstandigheid. Dit picto weerbaarheidstrainingenDOCENT1vraagt om een verdieping op de reeds op school aanwezige lesmethode omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Training weerbaarheid

GGD Hollands Midden sluit aan bij de vraag van scholen door preventieve picto weerbaarheidstrainingenIBer weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Deze bestaat uit 7 psychofysieke lessen, gegeven door een professionele weerbaarheidstrainer voor een (combinatie)groep 6, 7 of 8. Tijdens de training wordt het ‘sociale systeem’ in de groep aangepakt en wordt ingegaan op sociale interacties, grenzen aangeven, lichaamshouding en zelfbeeld, en zelfvertrouwen. Leerlingen ervaren wat weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid kan voelen en ze leren hier naar te handelen. Individuele leerlingen maken hiervan onderdeel uit, maar hun problematiek is niet leidend. De trainer legt verbanden met de schoolmethode en werkt samen met de leerkracht in het weerbaar maken van leerlingen.

Weerbaarheid en gezondheid

Weerbare kinderen voelen zich gezonder, zijn gelukkiger en leren beter. Bovendien maken weerbare kinderen gezondere keuzes voor zichzelf. Daarom wordt aan deze training een gezondheidsthema gekoppeld. 

Weerbaarheid en jezelf en anderen

Tijdens de puberteit krijgen jongeren op sociaal-emotioneel gebied te maken met veel veranderingen. Deze veranderingen brengen (grote) onzekerheid met zich mee. Dit vertaalt zich onder andere in het niet goed kunnen uiten van gevoelens en grenzen aangeven, maar ook pestgedrag komt voor.

Uit de jongerenpeiling van de GGD Hollands Midden komt naar voren dat van de 12- tot 14-jarigen 14% een verhoogd risico loopt op psychosociale problematiek door ervaringen en gebeurtenissen. 9% geeft aan wel eens gepest te hebben en 11% is wel eens gepest. Deze cijfers laten zien dat jongeren ondersteuning nodig hebben in hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen en hoe ze hulp kunnen vragen. Ouders spelen hier als primaire opvoeders een belangrijke rol in.

Ouders betrekken bij de training

Bovenstaande laat zien dat het belangrijk is om ouders actief te betrekken bij de weerbaarheidstrainingen. GGD Hollands Midden doet dit door middel van een ouderfilm over de training die getoond wordt voorafgaand aan het weerbaarheidstraject. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten gedurende de trainingen waarbij ouders of opvoeders het kind ondersteunen op een interactieve manier.

In de ouderfilm wordt stilgestaan bij de hersenontwikkeling van kinderen, verschillende verleidingen en de inhoud van de training. Het doel is ouders inzicht te geven in hoe zij kunnen bijdragen aan de weerbaarheidsontwikkeling van hun kind en ouders te motiveren actief aan de training deel te nemen.

Daarnaast wordt het gesprek tussen ouder en kind gestimuleerd door middel van wekelijkse doe- en praatopdrachten uit een werkboekje. Er zijn opdrachten die kinderen alleen kunnen maken, maar ook opdrachten voor ouder/opvoeder en kind samen.

Weerbaarheidstrainingen met andere gezondheidsonderwerpen

Weerbaarheid in de klas - Module jezelf en anderen

Docententraining 'Sociale veiligheid'

In deze training verkent het team een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid op school.

De landelijke signalen omtrent pesten (online en in 'real-life') nemen in zulke mate toe dat de overheid overweegt een pestaanbod verplicht te stellen. Hierbij houdt de school keuzevrijheid mits de school een effectieve methode gebruikt. Dit roept de vraag op welke aanpak effectief zal zijn bij uw school. GGD Hollands-Midden heeft hiervoor een training 'sociale veiligheid' ontwikkeld. Met deze training verkent het team, middels actieve werkvormen, een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid. De training heeft universele onderdelen, maar is vooral gericht op de eigen school(cultuur). Van het team wordt een actieve houding gevraagd in het bespreken van aandachtspunten en knelpunten in de school.

Inhoud van de training

 • Voorbeeldfunctie
 • Theorie omtrent sociale ontwikkeling
 • Thuis-, straat- en schoolnormen
 • Educatie
 • Signalering
 • Ouderbetrokkenheid

De training duurt 4 uur (inclusief pauze).

Docententraining 'Sociale veiligheid'

Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Ouders hechten veel waarde aan sociale veiligheid. (Online) pesten, sociale media en groepsgesprekken in WhatsApp leveren echter regelmatig problemen op. Om deze reden biedt de GGD Hollands Midden de ouderavond 'Sociale veiligheid' aan. De ouderavond maakt inzichtelijk hoe complex sociale veiligheid is. En hoe belangrijk het is dat ouders en school (en andere instellingen) samenwerken aan het vergroten van die veiligheid.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Lijnoefening 'goed voorbeeld voor je kind'
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
 • Rol van de ouders
 • Leren en de sociale ontwikkeling
 • Pesten en groepsdruk
 • Morele ontwikkeling
 • Rol van de school
 • Signalering
 • Sociale veiligheid maken we samen

De oudervoorlichting duurt 2 uur.

Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.