Items met de tag SIGNALEREN

Het Klokhuis over kindermishandeling

Elk jaar krijgen 119.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat is gemiddeld 1 kind per schoolklas. De gevolgen van kindermishandeling zijn ronduit schokkend.
Het Klokhuis heeft een serie gemaakt om het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven.

In 4 afleveringen worden onder andere de volgende vragen besproken:

 • Hoe herken je kindermishandeling en wat als je twijfelt?
 • Hoe bied je hulp aan een kind – en aan de ouders – als er sprake is van kindermishandeling?
 • Waarom mishandelen sommige ouders hun kinderen eigenlijk?
 • Wat gebeurt er precies met een gezin als het er een melding wordt gemaakt?
 • Welke hulp krijgen ouders en kinderen en hoe werkt die hulp?

De serie is te vinden op de website kindermishandeling.hetklokhuis.nl.

 

Het Klokhuis over kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Docententraining Puberwereld

De training Puberwereld geeft docenten meer inzicht in de ontwikkeling van pubers in relatie tot onderwijs, leren en maatschappij. De training kan gebruikt worden als deskundigheidsbevordering, maar ook om onderwijsaspecten zoals pedagogiek, 'leren leren', zelfstandig werken, huiswerk en ouderbegeleiding eens met andere ogen te bekijken.

Zowel verstandelijk, lichamelijk als sociaal-emotioneel komen pubers in een stroomversnelling terecht. Deze stroomversnelling vormt voor pubers, ouders en docenten een grote uitdaging.

Tijdens de puberteit verandert er veel, zowel voor pubers als voor ouders. Kinderen groeien flink en hun lichaam krijgt meer mannelijke of vrouwelijke trekken. Ze ontwikkelen ook een eigen mening en vragen, of eisen zelfs, veel meer zelfstandigheid. Ouders (en pubers) vinden het vaak lastig om hiermee om te gaan.

Inhoud training

 • Ontwikkeling van puberhersenen
 • Zelfstandig werken en leren
 • Groepsdruk, weerbaarheid en experimenteergedrag
 • Maatschappelijke invloeden
 • Mediawijsheid (rond en binnen de school)
 • Lichamelijke en relationele ontwikkeling
 • Alcohol, roken en energiedranken

De docententraining Puberwereld duurt ongeveer 3 uur.

 

Docententraining Puberwereld

PRIMA pestaanpak

De PRIMA-aanpak is een erkende en effectieve aanpak om pesten op school tegen te gaan. Het programma richt zich op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen en het verbeteren van hun onderlinge relaties.

Het totale lespakket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Lessenserie
 • Pestmeter
 • E-learning

Lessenserie

De lessenserie richt zich op 3 pijlers:

 • Het groepsproces
 • Weerbaarheid
 • Pro-sociale vaardigheden

Voor iedere groep is er een lessenserie. De lessen zijn interactief opgezet en er worden afwisselende werkvormen gebruikt, waaronder het bekijken van filmpjes, fysieke oefeningen, rollenspellen en puzzels. Deze worden beschreven in de docentenhandleiding. Iedere lessenserie bestaat uit 6 basislessen en 2 herhalingslessen. Een les duurt ongeveer 45 minuten.

Leerlingen vanaf groep 4 werken met een leerlingenboekje. Hierin staan klassikale en individuele oefeningen.

Pestmeter

De pestmeter is een digitale vragenlijst over pesten op school. De vragenlijst heeft de vorm van een interactieve Whatsapp-chat en is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. De pestmeter biedt de leerkracht inzicht in de (pest)situatie in de groep en geeft op basis daarvan een aantal handelingsadviezen.

E-learning

De e-learning zorgt ervoor dat iedereen in de school de leerlingen op dezelfde manier aanspreekt op hun gedrag. Leerkrachten en andere personeelsleden krijgen handvatten aangereikt om een goed en actief rolmodel te zijn voor de leerlingen.

 

PRIMA pestaanpak

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

 1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
 2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
 3. Welke valkuilen zijn er?
 4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
 5. Hoe help ik?
 6. Preventie op school

De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

Docententraining 'Sociale veiligheid'

In deze training verkent het team een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid op school.

De landelijke signalen omtrent pesten (online en in 'real-life') nemen in zulke mate toe dat de overheid overweegt een pestaanbod verplicht te stellen. Hierbij houdt de school keuzevrijheid mits de school een effectieve methode gebruikt. Dit roept de vraag op welke aanpak effectief zal zijn bij uw school. GGD Hollands-Midden heeft hiervoor een training 'sociale veiligheid' ontwikkeld. Met deze training verkent het team, middels actieve werkvormen, een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid. De training heeft universele onderdelen, maar is vooral gericht op de eigen school(cultuur). Van het team wordt een actieve houding gevraagd in het bespreken van aandachtspunten en knelpunten in de school.

Inhoud van de training

 • Voorbeeldfunctie
 • Theorie omtrent sociale ontwikkeling
 • Thuis-, straat- en schoolnormen
 • Educatie
 • Signalering
 • Ouderbetrokkenheid

De training duurt 4 uur (inclusief pauze).

Meer informatie over de training 'Sociale veiligheid' (Pdf, 38 kB)

Docententraining 'Sociale veiligheid'

Docententraining 'Eten beweegt!

Deze training is voor scholen die inhoudelijk aandacht willen geven aan voeding en bewegen door middel van een methode of planmatige werkwijze. Ook is de training goed in te zetten als deskundigheidsbevordering en om schoolbeleid omtrent het onderwerp vorm te geven.

Steeds meer scholen zien het belang van een voedings- en beweegbeleid. Wanneer kinderen een gezonde leefstijl hebben, heeft dit een positieve invloed op de individuele schoolprestaties, de concentratie en het gedrag. Maar om een voedings- en beweegbeleid op school in te voeren, is het belangrijk dat het team voldoende kennis heeft op het gebied van voeding en bewegen én op één lijn zit.
Deze training geeft leerkrachten inzicht in de voedings- en motorische ontwikkeling van kinderen, de verschillende normen en een gezonde balans. Daarnaast wordt aan de hand van stellingen en vragen dieper ingegaan op ieders eigen norm omtrent voeding en bewegen en hoe op school voeding en bewegen een goede plek kan krijgen.

De training is interactief van opzet. Naast het overbrengen van kennis worden en verschillende werkvormen en ideeën aangedragen om leerlingen in de les actief te houden en om gezond bewegen invulling te geven zonder hierbij de taken van leerkrachten te verzwaren.

Inhoud van de training

 • Voedings- en motorische ontwikkeling
 • Voedings- en beweegnormen
 • Cijfers met betrekking tot voeding en bewegen
 • Energiebalans
 • Beeldvorming
 • Tussendoortjes en trakteren
 • Een gezonde leefstijl
 • Voeding en bewegen op school

De training duurt ongeveer drie uur.

Informatie over de training 'Eten beweegt!' (Pdf, 193 kB)

 

Docententraining 'Eten beweegt!

Digitaal Veiligheidsplan

Het Digitaal Veiligheidsplan helpt u om het veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld te brengen. Deze online tool helpt u op weg bij het nemen van de volgende stappen:

 • Vastleggen van de visie, waarden en afspraken over de aanpak van sociale veiligheid op school.
 • Richting en houvast geven aan het handelen van iedereen die bij de school betrokken is.
 • Verantwoording afleggen over inspanningen voor een veilige school naar interne en externe belanghebbenden (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, inspectie et cetera).

Het Digitaal Veiligheidsplan is voor iedereen die bij de school betrokken is een levend document en biedt inzicht in wat op orde is en wat nog aandacht behoeft, waarbij aangegeven is waartoe de school wettelijk verplicht is. Het zet u aan het handelen van alle betrokkenen te verankeren en zo het veiligheidsbeleid te ‘borgen’.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting School en Veiligheid of ga direct naar het Digitaal Veiligheidsplan.

Digitaal Veiligheidsplan

Kinderen en... hun sociale talenten

De methode 'Kinderen en... hun sociale talenten wil het sociaal competent gedrag van leerlingen op de basisschool bevorderen. Het pakket bestaat uit acht activiteitenmappen, één map per groep, met daarin:

 • 20 praktische lessen verdeeld over 8 gedragscategorieën;
 • praktische handleiding
 • lessen met werk- en/of kopieerbladen;
 • een set met 20 reminderkaarten per groep;
 • zorgkatern;
 • liedjes cd (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8).

De praktische handleiding in de lesmappen beschrijft hoe de lessen zijn opgebouwd en hoe je met het lesmateriaal kunt omgaan. Bovendien staan in de handleiding tips voor het stimuleren van interactie en reflectie en suggesties voor het organiseren van de werkvormen uit de lessen. De handleiding bevat oook opzetten voor brieven aanouders per gedragscategorie.

Verder bevat het lespakket:

 • een map met de theoretische verantwoording en het implementatiehandboek;
 • 4 praatplaten voor de onderbouw met kijkwijzer
 • het Aso-spel: hoe (a)sociaal ben jij?;
 • ouderbrochures.
Kinderen en... hun sociale talenten

De Vreedzame School

'De Vreedzame School' is een programma om het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren. De kern bestaat uit lessen, voor alle groepen in de basisschool, in conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Maar 'De Vreedzame School' is meer dan een lesmethode. Ook krijgen leerlingen eigen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Het lespakket bestaat uit lesmappen voor de groepen 3 tot en met 8 en een lesmap voor peuters en kleuters.

De mappen zijn niet los verkrijgbaar. Ze horen bij een integraal programma. Dit programma bestaat naast de lessen voor de leerlingen uit training van het hele schoolteam, coaching van leraren, en het opleiden en invoeren van leerlingmediatoren.

De Vreedzame School

Leefstijl; sociaal-emotionele vaardigheden voor het basisonderwijs

Het programma 'Leefstijl' wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het besteedt aandacht aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed met elkaar omgaan' versterken.
Voorwaarde voor invoering van de methode is het volgen van een training door de leerkrachten. Kijk voor meer informatie op de website van Leefstijl: www.leefstijl.nl.

Leefstijl; sociaal-emotionele vaardigheden voor het basisonderwijs

Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

De training 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode' is een verdiepende training voor onderwijsprofessionals die aansluit op de kennisoverdracht vanuit de basistraining over normale relationele en seksuele ontwikkeling. De training geeft professionals handvatten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te signaleren en dit bespreekbaar te maken met collega's, ouders en leerlingen. Verder wordt een sterke koppeling gemaakt met de Meldcode gerelateerd aan de onderwijspraktijk en wordt geoefend met het toepassen van de meldcode. Hierbij wordt ook gekeken naar de verantwoordelijheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vanuit de wet meldcode en zaken als dossiervorming.

Doelstellingen

 1. Deskundigheidsbevordering 'Het vlaggensysteem' over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 2. Kennis van de Meldcode vergroten ten aanzien van sociale veiligheid.
 3. Oefenen van vaardigheden aan de hand van casussen om het vlaggensysteem en de meldcode toe te kunnen passen.

Tijdsinvestering

Deze training duurt 4 uur.

 

Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Deze handleiding  biedt scholen ondersteuning bij het bestrijden van hoofdluis. De handleiding is bedoeld voor scholen waar door de GGD getrainde hoofdluisouders actief zijn. Het doel is een vroegtijdige signalering en een effectieve bestrijding van hoofdluis.

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Indien er geen zorgvuldige behandeling plaatsvindt, blijft de kans op herbesmetting groot en worden kinderen, ouders en scholen onnodig belast.

U kunt de handleiding voor bestrijding van hoofdluis op school hier downloaden.

 

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.

Het aanstellen van 'hoofdluisouders' is een effectieve manier bij de bestrijding van hoofdluis. Hoofdluisouders controleren kinderen regelmatig klassikaal waardoor vroegtijdige opsporing mogelijk is. Deze hoofdluisouders hebben tevoren een training gevolgd bij de GGD. De hoofdluisouders hanteren een standaardprocedure bij het controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Wanneer er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd worden de ouders daarover door de leerkracht geïnformeerd. Zo wordt het kind tijdig behandeld en verdere besmetting voorkomen.

U kunt op de website van GGD Hollands Midden zien wanneer en waar de trainingen plaatsvinden.

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

De methodiek: Het vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.  In het boek worden seksueel gezond gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag uitgelegd. Dit gebeurt aan de hand van een zestal criteria:

 • Wederzijdse toestemming
 • Vrijwilligheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Leeftijdsadequaat
 • Context adequaat
 • Zelfrespect

Met behulp van deze criteria toetst een professional of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie. Het Vlaggensysteem zet de criteria op een rij en koppelt dit aan een gekleurde vlag.

 • Groene vlag: gezond seksueel gedrag en experimenteergedrag
 • Gele vlag: licht grensoverschrijdend gedrag
 • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend gedrag
 • Zwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Aan elke vlag is een pedagogisch advies gekoppeld, dat u kan helpen adequaat te reageren op het seksueel gedrag van kinderen. Het is ook toepasbaar op leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

 

De methodiek: Het vlaggensysteem

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.