Items met de tag SIGNALEREN

Docententraining Puberwereld

De training Puberwereld geeft docenten meer inzicht in de ontwikkeling van pubers in relatie tot onderwijs, leren en maatschappij. De training kan gebruikt worden als deskundigheidsbevordering, maar ook om onderwijsaspecten zoals pedagogiek, 'leren leren', zelfstandig werken, huiswerk en ouderbegeleiding eens met andere ogen te bekijken.

Zowel verstandelijk, lichamelijk als sociaal-emotioneel komen pubers in een stroomversnelling terecht. Deze stroomversnelling vormt voor pubers, ouders en docenten een grote uitdaging.

Tijdens de puberteit verandert er veel, zowel voor pubers als voor ouders. Kinderen groeien flink en hun lichaam krijgt meer mannelijke of vrouwelijke trekken. Ze ontwikkelen ook een eigen mening en vragen, of eisen zelfs, veel meer zelfstandigheid. Ouders (en pubers) vinden het vaak lastig om hiermee om te gaan.

Inhoud training

 • Ontwikkeling van puberhersenen
 • Zelfstandig werken en leren
 • Groepsdruk, weerbaarheid en experimenteergedrag
 • Maatschappelijke invloeden
 • Mediawijsheid (rond en binnen de school)
 • Lichamelijke en relationele ontwikkeling
 • Alcohol, roken en energiedranken

De docententraining Puberwereld duurt ongeveer 3 uur.

 

Docententraining Puberwereld

PRIMA pestaanpak

De PRIMA-aanpak is een erkende en effectieve aanpak om pesten op school tegen te gaan. Het programma richt zich op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen en het verbeteren van hun onderlinge relaties.

Het totale lespakket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Lessenserie
 • Pestmeter
 • E-learning

Lessenserie

De lessenserie richt zich op 3 pijlers:

 • Het groepsproces
 • Weerbaarheid
 • Pro-sociale vaardigheden

Voor iedere groep is er een lessenserie. De lessen zijn interactief opgezet en er worden afwisselende werkvormen gebruikt, waaronder het bekijken van filmpjes, fysieke oefeningen, rollenspellen en puzzels. Deze worden beschreven in de docentenhandleiding. Iedere lessenserie bestaat uit 6 basislessen en 2 herhalingslessen. Een les duurt ongeveer 45 minuten.

Leerlingen vanaf groep 4 werken met een leerlingenboekje. Hierin staan klassikale en individuele oefeningen.

Pestmeter

De pestmeter is een digitale vragenlijst over pesten op school. De vragenlijst heeft de vorm van een interactieve Whatsapp-chat en is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. De pestmeter biedt de leerkracht inzicht in de (pest)situatie in de groep en geeft op basis daarvan een aantal handelingsadviezen.

E-learning

De e-learning zorgt ervoor dat iedereen in de school de leerlingen op dezelfde manier aanspreekt op hun gedrag. Leerkrachten en andere personeelsleden krijgen handvatten aangereikt om een goed en actief rolmodel te zijn voor de leerlingen.

 

PRIMA pestaanpak

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

 1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
 2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
 3. Welke valkuilen zijn er?
 4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
 5. Hoe help ik?
 6. Preventie op school

De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

Docententraining 'Sociale veiligheid'

In deze training verkent het team een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid op school.

De landelijke signalen omtrent pesten (online en in 'real-life') nemen in zulke mate toe dat de overheid overweegt een pestaanbod verplicht te stellen. Hierbij houdt de school keuzevrijheid mits de school een effectieve methode gebruikt. Dit roept de vraag op welke aanpak effectief zal zijn bij uw school. GGD Hollands-Midden heeft hiervoor een training 'sociale veiligheid' ontwikkeld. Met deze training verkent het team, middels actieve werkvormen, een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid. De training heeft universele onderdelen, maar is vooral gericht op de eigen school(cultuur). Van het team wordt een actieve houding gevraagd in het bespreken van aandachtspunten en knelpunten in de school.

Inhoud van de training

 • Voorbeeldfunctie
 • Theorie omtrent sociale ontwikkeling
 • Thuis-, straat- en schoolnormen
 • Educatie
 • Signalering
 • Ouderbetrokkenheid

De training duurt 4 uur (inclusief pauze).

Docententraining 'Sociale veiligheid'

Docententraining 'Eten beweegt!

Deze training is voor scholen die inhoudelijk aandacht willen geven aan voeding en bewegen door middel van een methode of planmatige werkwijze. Ook is de training goed in te zetten als deskundigheidsbevordering en om schoolbeleid omtrent het onderwerp vorm te geven.

Steeds meer scholen zien het belang van een voedings- en beweegbeleid. Wanneer kinderen een gezonde leefstijl hebben, heeft dit een positieve invloed op de individuele schoolprestaties, de concentratie en het gedrag. Maar om een voedings- en beweegbeleid op school in te voeren, is het belangrijk dat het team voldoende kennis heeft op het gebied van voeding en bewegen én op één lijn zit.
Deze training geeft leerkrachten inzicht in de voedings- en motorische ontwikkeling van kinderen, de verschillende normen en een gezonde balans. Daarnaast wordt aan de hand van stellingen en vragen dieper ingegaan op ieders eigen norm omtrent voeding en bewegen en hoe op school voeding en bewegen een goede plek kan krijgen.

De training is interactief van opzet. Naast het overbrengen van kennis worden en verschillende werkvormen en ideeën aangedragen om leerlingen in de les actief te houden en om gezond bewegen invulling te geven zonder hierbij de taken van leerkrachten te verzwaren.

Inhoud van de training

 • Voedings- en motorische ontwikkeling
 • Voedings- en beweegnormen
 • Cijfers met betrekking tot voeding en bewegen
 • Energiebalans
 • Beeldvorming
 • Tussendoortjes en trakteren
 • Een gezonde leefstijl
 • Voeding en bewegen op school

De training duurt ongeveer drie uur.

 

Docententraining 'Eten beweegt!

Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

De training 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode' is een verdiepende training voor onderwijsprofessionals die aansluit op de kennisoverdracht vanuit de basistraining over normale relationele en seksuele ontwikkeling. De training geeft professionals handvatten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te signaleren en dit bespreekbaar te maken met collega's, ouders en leerlingen. Verder wordt een sterke koppeling gemaakt met de Meldcode gerelateerd aan de onderwijspraktijk en wordt geoefend met het toepassen van de meldcode. Hierbij wordt ook gekeken naar de verantwoordelijheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vanuit de wet meldcode en zaken als dossiervorming.

Doelstellingen

 1. Deskundigheidsbevordering 'Het vlaggensysteem' over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 2. Kennis van de Meldcode vergroten ten aanzien van sociale veiligheid.
 3. Oefenen van vaardigheden aan de hand van casussen om het vlaggensysteem en de meldcode toe te kunnen passen.

Tijdsinvestering

Deze training duurt 4 uur.

 

Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Deze handleiding  biedt scholen ondersteuning bij het bestrijden van hoofdluis. De handleiding is bedoeld voor scholen waar door de GGD getrainde hoofdluisouders actief zijn. Het doel is een vroegtijdige signalering en een effectieve bestrijding van hoofdluis.

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Indien er geen zorgvuldige behandeling plaatsvindt, blijft de kans op herbesmetting groot en worden kinderen, ouders en scholen onnodig belast.

U kunt de handleiding voor bestrijding van hoofdluis op school hier downloaden.

 

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.

Het aanstellen van 'hoofdluisouders' is een effectieve manier bij de bestrijding van hoofdluis. Hoofdluisouders controleren kinderen regelmatig klassikaal waardoor vroegtijdige opsporing mogelijk is. Deze hoofdluisouders hebben tevoren een training gevolgd bij de GGD. De hoofdluisouders hanteren een standaardprocedure bij het controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Wanneer er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd worden de ouders daarover door de leerkracht geïnformeerd. Zo wordt het kind tijdig behandeld en verdere besmetting voorkomen.

U kunt op de website van GGD Hollands Midden zien wanneer en waar de trainingen plaatsvinden.

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.