Psychosociale gezondheid

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit ben ik!: themapakket voor ouderavond

Dit ben ik! is een themapakket waarmee een ouderavond over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij kinderen van 2 tot 12 jaar georganiseerd kan worden. Het doel is de begrippen zelfbeeld en zelfvertrouwen te verduidelijken en ouders handvatten aan te reiken hoe ze het zelfvertrouwen van hun kinderen kunnen bevorderen. De kern daarvan is: positief omgaan met kinderen.

Het themapakket bevat achtergrondinformatie en 3 werkvormen waarmee ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan.

 

Dit ben ik!: themapakket voor ouderavond

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo