Roken, alcohol, drugs

 

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

 • is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen;
 • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;
 • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
 • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
 • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken.


Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl/middelbaar-beroepsonderwijs vindt u allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Wat doet u als u ziet dat een student zich al een tijdje anders gedraagt dan normaal? Heeft u enig idee welke signalen kunnen wijzen op problemen door alcohol- of drugsgebruik? De online cursussen 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik' zijn speciaal ontwikkeld voor het personeel op het MBO. Er is een basiscursus en een vervolgcursus.

Basiscursus

Deze cursus gaat over alcohol en drugs. Wat is het, wat doet het, wat zijn de risico's? Weet u genoeg om goed te kunnen reageren op alcohol- en drugsgebruik? Herkent u de signalen? Waar kunt u terecht met vragen? In de cursus wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Het vergroten van kennis en vaardigheden bij professionals die met jongeren werken op het gebied van alcohol en drugs kan ervoor zorgen dat er op tijd wordt ingegrepen en dat problematisch gebruik voorkomen wordt. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over alcohol en drugs.

Vervolgcursus

Op het mbo kan alcohol- en drugsgebruik de oorzaak zijn van vroegtijdige schooluitval bij jongeren. Het vergroten van kennis en vaardigheden bij het schoolpersoneel op het gebied van het signaleren van problematisch gebruik en het voeren van een signaleringsgesprek, kan een bijdrage leveren om dit te voorkomen. Deze vervolgcursus biedt de mogelijkheid deze kennis en vaardigheden te verbeteren.

De vervolgcursus is voor personeel op het MBO met een zorgtaak. Docenten die naar aanleiding van de basiscursus meer willen weten, kunnen de vervolgcursus ook prima volgen.

Bestellen

U kunt de modules bestellen op de website van het Trimbos-instituut;

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep? De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent drie hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de drie hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO. De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

Film: 5 voordelen van minder drinken

Hoe kun je jongeren verleiden om minder alcohol te drinken? Wat zijn daarvan de voordelen en welke spreken jongeren aan? In samenwerking met Vers Vermaak maakte het Trimbos-instituut een filmpje over 5 voordelen van minder drinken. U kunt het filmpje gebruiken bij de voorlichting over alcohol aan jongeren. Bekijk het filmpje op www.alcoholinfo.nl.
Film: 5 voordelen van minder drinken

Deskundigheidsbevordering docenten MBO

Dcoenten in het MBO komen regelmatig in aanraking met jongeren die problematisch gebruiken. Wanneer is er iets aan de hand, hoe benader je die jongere, waar kun je hulp zoeken? Allemaal vragen en thema's die behandeld worden in deze training of voorlichting voor docenten.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen besproken:

 • effecten en risico's van de meest gebruikte genotmiddelen;
 • belangrijkst trends en motieven;
 • signalen van (problematisch) gebruik;
 • hoe kun je gebruik van alcohol, drugs of excessief gamen bespreekbaar maken bij leerlingen;
 • verwijzingsmogelijkheden.
Deskundigheidsbevordering docenten MBO

VIS: Vroegtijdige Interventie School

Met behulp van 'VIS' willen we vroegtijdig in gesprek komen met leerlingen die problemen op school (dreigen te) krijgen door genotmiddelen. Denk hierbij aan verzuim, verminderde leerprestaties en afwijkend gedrag.

VIS is een combinatie van een aantal activiteiten:

 • Gastlessen
 • Spreekuur en Advies, Begeleiding en Consultatie (ABC)
 • Deskundigheidsbevordering
 • Deelname ZAT-teams (Zorg-advies-teams)

Gastlessen

Tijdens de les wordt vooral aandacht besteed aan alcohol, drugs en gamen. Eigen ervaringen van de leerlingen worden als uitgangspunt gebruikt. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de nadelen en de risico's. We proberen op een open manier in gesprek te gaan en we hebben het over het maken van keuzes.

Spreekuur en Advies, Begeleiding en Consultatie (ABC)

Met individuele jongeren wordt gesproken over het gebruik van middelen, of dit tot problemen leidt en hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Uitgangspunt is altijd het gedrag en de vragen van de leerling. Tijdens de gesprekken zullen we aan de jongere toestemming vragen om met derden in gesprek te gaan indien nodig.

Deskundigheidsbevordering

Door middel van een cursus, vooral voor mentoren, zorgen we voor toename van kennis over genotmiddelen, motieven voor gebruik, signalen van (problematisch) gebruik en verslaving. Verder kunnen intermediairen binnen de school terecht bij de preventiemedewerker van Brijder voor vragen en advies.

ZAT (Zorg Advies Teams)

Een zorgadviesteam bespreekt leerlingen met problemen, waar middelengebruik een onderdeel van kan zijn. Brijder kan de invloed van middelengebruik en gerelateerde problemen benoemen in het ZAT, waardoor een goed beeld ontstaat van de leerling. Indien nodig gaat Brijder preventie het gesprek met de jongere aan of verwijst door naar de afdeling Jeugd voor behandeling.

VIS: Vroegtijdige Interventie School

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.