Kindermishandeling

 

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

 Deze training biedt (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Daarnaast werken de deelnemers onder andere aan vaardigheden voor het voeren van gesprekken met ouders en collega's, motiveren, organiseren en implementeren. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Inhoud

 • Wat is kindermishandeling en hoe signaleer je het?
 • Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Werkwijze AMK en SHG
 • Wet- en regelgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy
 • Taken en verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris
 • Plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen organisatie
 • Gespreksvoering met collega's en ouders
 • Coachend begeleiden van collega's
 •  

  Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

  Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

  Wie in de beroepspraktijk te maken krijgt met geweld, vindt het soms lastig om hulp te bieden.
  Voor deze professionals is de meldcode in het leven geroepen: een stappenplan bij vermoedens van mishandeling. Wat zijn de voorwaarden, welke meldcode voldoet en hoe kan implementatie vorm krijgen? U kunt bij JSO terecht voor informatie, een praktische workshop en training. Afhankelijk van de behoefte is in de training expliciete aandacht voor de (etnisch-culturele) diversiteit in de Nederlandse samenleving. Informeer naar de mogelijkheden voor implementatie, coaching en intervisie, of om de meldcode te specificeren voor de eigen organisatie.

  Inhoud (afhankelijk van vorm en doel)

  • (Vroeg)signalering van zorgen, mishandeling of geweld.
  • De meldcode in relatie tot de zorgstructuur van de organisatie.
  • Werken met de meldcode aan de hand van casuïstiek.
  • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen.
  • Privacy, dossiervorming en overdracht.
  • Samenwerken met in- en externe partners.
  • Aansluiten op richtlijnen en wettelijke kaders.
  • Moeilijke gesprekken voeren met betrokkenen.
  Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

  Eergerelateerd geweld (training)

  Eergerelateerd geweld betreft alle vormen van geweld omwille van de familie-eer.
  Vooral meisjes en vrouwen worden hiervan slachtoffer, maar ook mannen en jongens kunnen gevaar lopen. Hulpverleners en professionals weten echter nog niet altijd wat eer, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. Daarnaast weten zij niet altijd waarop te letten als het gaat om signalen en hoe te handelen na signalering. Hoe bemiddel je in zo'n situatie?
  JSO biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van het signaleren en bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld tot bemiddeling met betrokkenen. Enkele van deze trainingen worden verzorgd met de Regionaal coördinator Eergerelateerd Geweld van de Politie Hollands-Midden.

  Inhoud (afhankelijk van de gekozen variant)

  • Herkennen van eer en eergerelateerd geweld
  • Eerschending en eerherstel
  • Handelen bij eergerelateerd geweld
  • Dilemma's voor hulpverleners en/of beroepskrachten
  • Signalen en zorgen bespreken
  • Bemiddelingsgesprekken voeren
  Eergerelateerd geweld (training)

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.