Contactmoment bovenbouw

Mission Possible

Werken met Mission Possible is een leerervaring, die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker maakt. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte, educatieve psychologie.

Mission Possible bestaat uit 11 stappen die jongeren kunnen helpen bij het vinden, stellen en behalen van doelen. De weg naar het uiteindelijke doel verloopt in fases:

 • De jongere erkent eigenaarschap van het doel.
 • De jongere ziet in dat het behalen van het doel waardevol is voor hem/haar.
 • De jongere heeft vertrouwen dat het gaat lukken.
 • De jongere gaat succes waarnemen.
 • De jongere kan anticiperen op tegenslag.

Het programma wordt onder begeleiding van een Mission Possible-coach uitgevoerd.

Een Mission Possible-traject bestaat uit vier of vijf contactmomenten. Deze contactmomenten zijn verspreid over 6 weken. Een groepje leerlingen bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leerlingen.

Tijdens het Mission Possible-traject maken de leerlingen gebruik van een werkboek.

Download hier de flyer Mission Possible.

 

Mission Possible

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Snap jij wat ik écht bedoel? is een bewustzijns- en vaardigheidstraining voor mentoren. Tijdens de training worden leefstijl van leerlingen en de zorgstructuur op school met elkaar verbonden.

Mentoren leren om vanuit een positie van oordeelloosheid optimaal contact te maken. Hierdoor kunnen zorgsignalen vroegtijdig, respectvol en duidelijk bespreekbaar gemaakt worden. Zodanig dat de leerling zich eigenaar en regisseur kan gaan voelen van de eigen problematiek. Daarnaast leren mentoren welke zorgsignalen veel voorkomen op school, hoe en waar zorgsignalen gebundeld worden in de school en wanneer doorverwijzen nodig is.

De training bestaat uit twee ervaringsgerichte trainingsbijeenkomsten van 3 uur, een informatiebijeenkomst ‘herkenning zorgsignalen’ van 2 uur en een borgingsopdracht om te oefenen met de stof.

Download hier de flyer 'Snap jij wat ik écht bedoel?'

 

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Twee trainingsacteurs geven leerlingen een levendig beeld van de problematiek die zich in hun klas voordoet. Door middel van spel en oefeningen maken ze inzichtelijk hoe groepsdruk, zelfbeeld, pesten, grenzen, hulp vragen en onzekerheid invloed uit kunnen oefenen op je gedrag en de keuzes die je maakt omtrent gezondheid. Het doel is om via het spel bij de leerling een ervarings- en leermoment te creëren.

Deze voorlichting is gekoppeld aan de groepsresultaten van het contactmoment bovenbouw. Aan de hand van de resultaten worden één of twee thema's gekozen die veel in de klas voorkomen. Per thema spelen de acteurs een paar scenes. De klas wordt vervolgens uitgedaagd om te reageren op wat ze hebben gezien. Is het realistisch? Hoe zou jij zoiets aanpakken? Als iemand zulke problemen heeft, hoe kun je hem of haar dan helpen? Afhankelijk van de sfeer en veiligheid kunnen leerlingen de acteurs aansturen en zelfs meespelen. De les duurt een blokuur.

 

Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Voorlichting gezonde leefstijl

Tijdens het contactmoment bovenbouw door de GGD Jeugdgezondheidszorg vullen leerlingen de E-MOVO-vragenlijst in. De GGD analyseert de uitkomsten op klas- en leerjaarniveau. Hieruit kunnen een aantal leefstijlgedragingen naar voren komen waar op school extra aandacht voor kan zijn. Met een voorlichting in de klas wordt de kennis van jongeren over een bepaald onderwerp vergroot. Door met jongeren in gesprek te gaan over hun leefstijl kan bewustwording op gang gebracht worden.

Een medewerker van de GGD geeft deze voorlichting op school. Hij/zij bespreekt vooraf met de school het onderwerp dat aan bod komt. De uitkomsten van E-MOVO spelen hierbij een rol. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • alcohol
 • waterpijp
 • roken
 • drugs
 • sociale media
 • seksualiteit & relaties
 • voeding en bewegen

De voorlichting wordt op school tijdens een mentoruur gegeven. De mentor is hierbij in de klas aanwezig.

Download hier de flyer Voorlichting gezonde leefstijl.

 

Voorlichting gezonde leefstijl

Life Chat

Tijdens het contactmoment bovenbouw vullen leerlingen de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijst kan de verpleegkundige een leerling uitnodigen voor een gesprek. Een leerling kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

 

Life Chat

Om niet alleen vragen te stellen aan de jongeren, maar ook met hen in gesprek te gaan over hun gezondheid, is de les Life Chat ontwikkeld. De les kan 1 tot 2 weken voor het afnemen van de vragenlijst gegeven worden. Tijdens de les vertellen we over het belang van de vragenlijst, waarom het belangrijk is de lijst eerlijk in te vullen, en gaan we het gesprek met de jongeren aan.

Bij Life Chat wordt gebruik gemaakt van een website die de leerlingen op hun smartphone kunnen openen. Op de website staat een lijst met gezondheidsonderwerpen die in de les besproken kunnen worden. De leerlingen kunnen hun voorkeur aangeven door op hun smartphone onderwerpen aan te klikken. Vervolgens beantwoorden ze over de gekozen onderwerpen een paar vragen. De antwoorden verschijnen anoniem in grafieken op het digibord en zijn aanleiding om met de leerlingen verder te praten. Uitgangspunt is hun eigen interesse en belevingswereld.

Onderwerpen waar de leerlingen uit kunnen kiezen, zijn bijvoorbeeld:

 • relaties en seks;
 • alcohol en drugs;
 • voeding en bewegen;
 • piekeren en stress;
 • social media.

De les duurt 1 lesuur. Het open gesprek met de leerlingen over onderwerpen die ze zelf hebben uitgekozen en waarbij hun eigen gedrag of ervaring als uitgangspunt geldt, maakt dat de leerlingen gemotiveerd worden om de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' eerlijk en serieus in te vullen. De vragenlijst wordt binnen 2 weken na de les afgenomen.

 

Life Chat

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.