Lesprogramma's genotmiddelen praktijkonderwijs - vso

Jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, thuis, vrienden of op straat in aanraking met roken, alcohol en drugs. Leerlingen in het praktijkonderwijs en vso vormen een speciale groep. Ze beginnen op jongere leeftijd met roken, drinken en drugs dan hun leeftijdsgenoten, ze gebruiken meer middelen en ze kunnen de consequenties van het middelengebruik minder goed overzien. Ze zijn minder weerbaar en gevoeliger voor groepsdruk. Hierdoor zijn de leerlingen extra kwetsbaar.  Ook is de kans groter dat deze groep problematisch gebruik ontwikkelt.

Voorlichting kan het best gegeven worden op het moment dat leerlingen ermee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Het advies is daarom om met voorlichting over genotmiddelen te beginnen vanaf de brugklas. De GGD raadt aan om vervolgens  in een doorlopende leerlijn lessen te geven. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk om de lessen vast te leggen in het curriculum. 

Overweegt u een lesprogramma in te zetten? De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken.

 

Mogelijke lesprogramma's voor het praktijkonderwijs of vso

Smokefree Challenge

Smokefree Challenge

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 1 les in november + 2 registratiemomenten van 10 minuten in het half jaar erna.

Smokefree Challenge is een landelijke klassikale niet-roken wedstrijd die plaatsvindt van november tot en met mei. Voorheen heette dit Actie Tegengif. Het doel van deze actie is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Lees meer over Smokefree Challenge.

 

lesboek roken proLesboek Roken

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 4 lesuren

Met het lesboek Roken leren de leerlingen over de effecten en de risico's van tabak. Door afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico's in te schatten. Lees meer over lesboek Roken.

 

lesboek alcohol proLesboek Alcohol

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 4 lesuren

Met het lesboek Alcohol leren de leerlingen over de effecten en de risico's van alcohol. Door afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico's in te schatten. Lees meer over lesboek Alcohol.

 

Be wise think twice logoBe wise think twice

Leerjaar: klas 1 en klas 2 vso cluster 4
Duur: 4 lessen

Be wise think twice heeft tot doel om leerlingen bewust te maken van de risico's van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik. Lees meer over Be wise think twice.

 

tripBordspel TRIP

Leerjaar: klas 1 en klas 2
Duur: 1 lesuur

TRIP is een methode om spelenderwijs een gesprek te voeren met de leerlingen over alcohol en drugs. De kernelementen van kennis, mening vormen over het middel en gedrag (wat doe jij als je in een bepaalde situatie komt) zijn op een speelse manier in het spel verwerkt. Lees meer over het bordspel TRIP.

 

Gastles door de GGD

Leerjaar: in overleg
Duur: 1 lesuur

De GGD biedt de mogelijkheid aan voor een gastles op maat. Bijvoorbeeld wanneer lessen uit bovenstaande lesprogramma's niet toereikend zijn of als onderdeel van een themaweek over genotmiddelen. Lees meer over gastles door de GGD.

 

Website bekijk het nuchterBekijk het nuchter

Informatieve website
Duur: 10-30 minuten

Bekijk het nuchter is een website van Steffie over alcohol drinken en blowen. Steffie vertelt op een eenvoudige manier wat het drinken van alcohol en blowen met je doet. Jongeren kunnen op de website ook testen hoe ze omgaan met alcohol of blowen. Lees meer op de website bekijkhetnuchter.nl

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Educatie is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op de andere pijlers (Omgeving, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van genotmiddelenpreventie. Hieronder vindt u voorbeelden hoe u kunt inzetten op andere pijlers.

 

Ouders betrekken (Pijler Omgeving)

U bereikt het grootste effect wanneer een lessenserie in het kader van genotmiddelenpreventie wordt gecombineerd met een ouderavond over genotmiddelen. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering om een ouderavond aan te vragen.

 

Training voor docenten (Pijler Signaleren)

Wanneer u een lessenserie inzet waarbij de docenten zelf de lessen geven, is het aan te bevelen een docententraining te volgen. Zo ontvangt u de juiste achtergrondinformatie over het thema en wordt u wegwijs gemaakt in het lesmateriaal.

 

Deskundigheidsbevordering (Pijler Signaleren)

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden is het aan te raden docenten en mentoren de mogelijkheid te bieden tot deskundigheidsbevordering op het gebied van genotmiddelengebruik. De GGD kan in samenwerking met Brijder Verslavingspreventie een bijscholing op maat verzorgen. Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik.

 

Schoolgezondheidsplan (Pijler Beleid)

Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan de preventie van genotmiddelengebruik. Door in het beleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Denk aan preventielessen, maar ook aan een rookvrij schoolterrein en alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

 

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.