Items met de tag BELEID EN REGELGEVING

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit 5 stappen :

 1. Check je kantine
 2. Kies een gezonder aanbod
 3. Maak de uitstraling gezond
 4. Stel je beleid op
 5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

 

De Gezonde Schoolkantine

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het huis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden.

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. dit boek biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden een houvast.

 

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Docententraining Wensen en grenzen

Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om relaties en seksualiteit? Hoe kunt u met leerlingen in gesprek gaan over dit onderwerp? Welke boodschappen wil de school uitdragen tijdens lessen?
Tijdens deze training krijgt u de tools om hiermee aan de slag te gaan en om de lessen te geven in de klas. U raakt vertrouwd met het onderwerp en de creatieve werkvormen.

De docententraining bestaat uit 2 onderdelen: kennisoverdracht en het eigen maken van het lespakket.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreken van communicatieve vaardigheden bij onderwerpen als relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit.
 • Omgaan met vragen van leerlingen.
 • Voorwaarden voor het geven van relationele vorming (bijv: inzicht hebben in eigen normen en waarden, respect voor elkaar).
 • De plaats van de sociale media, positieve kanten en risico's.
 • Multiculturele samenleving, verschillende religies en invloed op deze onderwerpen in de klas.
 • Doelen van het lespakket, opbouw, de opdrachten en het implementeren van het programma.
 • Zorgstructuur van de school, hoe is die opgebouwd in de school en hoe wordt deze bekend gemaakt aan leerlingen.

 

Docententraining Wensen en grenzen

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Ouderavond Wensen en Grenzen

Hoe kunnen ouders met hun kinderen in gesprek gaan over relaties, seksualiteit en sociale media? Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om deze onderwerpen?
Wij kunnen met u meedenken of (een deel van) een ouderavond verzorgen.

We bespreken de gezonde relationele ontwikkeling besproken en ouders krijgen ideeën aangereikt om met hun kinderen in gesprek te gaan. Ook social media, de invloed hiervan op jongeren en de voordelen en risico's komen aan bod. Wat zijn nu echte do's en dont's?

 

Ouderavond Wensen en Grenzen

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben, advies willen of hulp nodig hebben? Een belangrijk onderdeel van het programma 'Wensen en Grenzen' is het bekend(er) maken van de zorgplattegrond van de school.

In gesprek met de school wordt de zorgplattegrond van uw school in kaart gebracht. Leerlingen kunnen op de hoogte gebracht worden van de zorgplattegrond tijdens de gastlessen Wensen en Grenzen.

 

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Brochure Eergerelateerd geweld

De brochure biedt informatie over wat eergerelateerd geweld is en wat beroepskrachten van scholen kunnen doen.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

 • wat is eergerelateerd geweld;
 • wat kunt u wel en wat kunt u beter  niet doen;
 • vormen van eergerelateerd geweld;
 • herkennen van signalen;
 • een routekaart voor de aanpak na signalering;
 • wat kan het Consultatieteam eergerelateerd geweld voor u betekenen.

 

Brochure Eergerelateerd geweld

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld kan ingeschakeld worden voor het waarborgen van de veiligheid.

De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken.

In het Consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

Het consultatieteam:

 • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
 • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
 • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.

 

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Verdrietkoffer

De verdrietkoffer is bedoeld voor gebruik in de klas wanneer er sprake is van een overlijden. Dit kan een leerling betreffen of iemand van het personeel maar ook een overlijden in de thuissituatie van een van de leerlingen.

De koffer is niet samengesteld als themakoffer om doodgaan, begraven en crematie te behandelen als onderwerp.

De koffer bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn boeken die bedoeld zijn als achtergrondinformatie voor de leerkracht, er zijn boeken voor de leerlingen zelf, er zijn enkele brochures toegevoegd, diverse materialen, beknopte muziek- en literatuursuggesties  en tips voor het omgaan met rouwende jongeren.

 

Verdrietkoffer

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

Beleid en regelgeving; genotmiddelengebruik

Door in het schoolbeleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er op het gebied van genotmiddelenpreventie jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

Door middel van de onderstaande acht punten werkt u aan een duidelijk beleid. U komt tot een beleid dat ook voldoet aan de voorwaarden van het themacertificaat roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School. 

 1. Formuleer een visie op genotmiddelengebruik. Wat wilt u uitdragen als school?
 2. Stel een beleidsplan op met daarin preventieve activiteiten en maatregelen omtrent genotmiddelengebruik.
 3. Maak duidelijks school- en gedragsregels. Denk hierbij ook aan buitenschoolse activiteiten.
 4. Schrijf een kort stukje over het genotmiddelenbeleid in de schoolgids voor ouders en leerlingen.
 5. Stel een medewerker aan die alle activiteiten op het thema genotmiddelenpreventie coördineert.
 6. Leg taken en verantwoordelijkheden van (andere) medewerkers vast in het zorgprotocol.
 7. Registreer (ernstige) incidenten op een vaste plaats. Zo zijn ze later makkelijk terug te vinden.
 8. Evalueer jaarlijks het beleid met alle medewerkers met taken op dit thema.

Wat raden wij aan? 

Adviesgesprek De Gezonde School en Genotmiddelen

Doelgroep: schoolleiding
Duur: 1 uur
Kosten: geen
Thema’s: beleidsadvies; Gezonde School-aanpak; schoolcijfers genotmiddelengebruik

De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan ondersteunen bij het maken van een gestructureerd beleid. Wij werken hierbij met het landelijk erkende programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) van het Trimbos-instituut. Dit is een integraal porgamma dat zicht richt op alle pijlers van de Gezonde Schoolaanpak.
Lees meer over De Gezonde School en Genotmiddelen.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Beleid en Regelgeving is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Omgeving en Signaleren) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van preventie van genotmiddelengebruik.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers:

 

Beleid en regelgeving; genotmiddelengebruik

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Bekend en erkend landelijk programma verslavingspreventie opgezet door het Trimbos-instituut. Het is een integraal pakket dat lessen, signaleren en begeleiden, ouderparticipatie en reglementeren omvat. Het 5e element is 'regie' die de samenhang tussen de pijlers aanbrengt zodat er een zo groot mogelijk effect bereikt wordt.

Het programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) bestaat sinds 1992 en is het meest bekende en erkende verslavingspreventieprogramma. De opzet kent vier pijlers die zich op alle drie de betrokken doelgroepen richten:

 • ouders;
 • onderwijspersoneel;
 • jongeren.

In DGSG legt de GGD Hollands Midden naast kennisoverdracht naar en attitudevorming van jongeren de nadruk op de omgeving van de jongeren op grond van de inzichten van de neurobioloog Smit (: jongeren tot 16 jaar kiezen vooral op impuls) en de orthopedagogen Engels en van der Vorst (: regels stellen en handhaven is een effectieve manier om gebruik op jonge leeftijd te voorkomen).
De GGD Hollands Midden wil zo veel als mogelijk ouders en personeel voorlichten over riskante genotmiddelen en de manier waarop zij regels kunnen stellen en handhaven zodat dat jongeren een beschermende omgeving biedt. Tegelijkertijd worden jongeren voorbereid op het zelfstandig maken van keuzes wat betreft genotmiddelen.

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Blaastesten

Alcohol drinken voordat je naar een feest gaat (indrinken) is onder jongeren helaas heel gewoon geworden. Ook proberen leerlingen op een excursie in het buitenland nog wel eens alcohol te nuttigen. Alcohol drinken door jongeren heeft nadelige gevolgen voor hun gezondheid, maar ook voor de orde en veiligheid en moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden.

Met een blaastest kunt u op een objectieve manier vaststellen of jongeren alcohol hebben gedronken. U kunt de blaastesten lenen als u activiteiten organiseert, zoals een schoolfeest, werkweek of sportdag.

 

Blaastesten

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Deze training geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Ze leren hoe ze in hun werkomgeving gebruik en misbruik kunnen signaleren. Verder leren ze hoe ze de problemen deels kunnen begeleiden en waarnaartoe ze leerlingen kunnen verwijzen. De training duurt ongeveer 3 uur.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk om te voorkomen dat problemen zo groot worden dat zij overheersend zijn. Het is niet de taak van alle docenten om leerlingen met dit soort problemen te begeleiden, het is veel meer hun taak om adequaat door te verwijzen naar hulp binnen of buiten de school.

 

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

Gesprek op school om het programma verslavingspreventie 'De Gezonde School en Genotmiddelen' te bespreken, de stand van zaken in kaart te brengen en afspraken te maken voor de toekomst. Zo wordt de samenhang in het pakket bewaakt.

Het programma 'De Gezonde School en Genotmiddelen' omvat de pijlers:

 • Lessen
 • Signaleren en begeleiden
 • Ouderparticipatie
 • Reglementeren.

Dit programma is het meest rendabel als een school op ieder van deze onderdelen voldoende activiteiten ontplooit.

De school maakt het programma tot een structureel onderdeel van het schoolbeleid wat betreft gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering is het systematisch ondernemen van activiteiten ter bevordering van de gezondheid van leerlingen, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel.
Er is per school(locatie) minimaal één contactpersoon die beslissingsbevoegdheid heeft over het programma. Samen met de programmacoördinator van de GGD is deze verantwoordelijk voor de voortgang van het programma in de school. Hun taken zijn het bewaken van de voortgang van het programma, het afstemmen van de activiteiten en het adviseren en evalueren. Dit gebeurt in het adviesgesprek verslavingspreventie.

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

Rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Per 1 augustus 2020 zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo verplicht hun terrein rookvrij te maken.

 

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

 • is geheel rookvrij voor iedereen (leerlingen, docenten, personeel, ouders en bezoekers), zonder uitzonderingen;
 • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken;
 • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
 • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
 • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving.

Op de website rookvrijschoolterrein.nl vindt u een stappenplan en allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

 

Rookvrij schoolterrein

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen.
Somber meisje

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.