Items met de tag BELEID EN REGELGEVING

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit 5 stappen :

 1. Check je kantine
 2. Kies een gezonder aanbod
 3. Maak de uitstraling gezond
 4. Stel je beleid op
 5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

 

De Gezonde Schoolkantine

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

Beleid en regelgeving; genotmiddelengebruik

Door in het schoolbeleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er op het gebied van genotmiddelenpreventie jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

Door middel van de onderstaande acht punten werkt u aan een duidelijk beleid. U komt tot een beleid dat ook voldoet aan de voorwaarden van het themacertificaat roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School. 

 1. Formuleer een visie op genotmiddelengebruik. Wat wilt u uitdragen als school?
 2. Stel een beleidsplan op met daarin preventieve activiteiten en maatregelen omtrent genotmiddelengebruik.
 3. Maak duidelijks school- en gedragsregels. Denk hierbij ook aan buitenschoolse activiteiten.
 4. Schrijf een kort stukje over het genotmiddelenbeleid in de schoolgids voor ouders en leerlingen.
 5. Stel een medewerker aan die alle activiteiten op het thema genotmiddelenpreventie coördineert.
 6. Leg taken en verantwoordelijkheden van (andere) medewerkers vast in het zorgprotocol.
 7. Registreer (ernstige) incidenten op een vaste plaats. Zo zijn ze later makkelijk terug te vinden.
 8. Evalueer jaarlijks het beleid met alle medewerkers met taken op dit thema.

Wat raden wij aan? 

Adviesgesprek De Gezonde School en Genotmiddelen

Doelgroep: schoolleiding
Duur: 1 uur
Kosten: geen
Thema’s: beleidsadvies; Gezonde School-aanpak; schoolcijfers genotmiddelengebruik

De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan ondersteunen bij het maken van een gestructureerd beleid. Wij werken hierbij met het landelijk erkende programma Helder op school van het Trimbos-instituut. Dit is een integraal porgamma dat zicht richt op alle pijlers van de Gezonde Schoolaanpak.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Beleid en Regelgeving is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Omgeving en Signaleren) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van preventie van genotmiddelengebruik.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers:

 

Beleid en regelgeving; genotmiddelengebruik

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Deze training geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Ze leren hoe ze in hun werkomgeving gebruik en misbruik kunnen signaleren. Verder leren ze hoe ze de problemen deels kunnen begeleiden en waarnaartoe ze leerlingen kunnen verwijzen. De training duurt ongeveer 3 uur.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk om te voorkomen dat problemen zo groot worden dat zij overheersend zijn. Het is niet de taak van alle docenten om leerlingen met dit soort problemen te begeleiden, het is veel meer hun taak om adequaat door te verwijzen naar hulp binnen of buiten de school.

 

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.