Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit 5 stappen :

 1. Check je kantine
 2. Kies een gezonder aanbod
 3. Maak de uitstraling gezond
 4. Stel je beleid op
 5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

 

De Gezonde Schoolkantine

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het huis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden.

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. dit boek biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden een houvast.

 

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

'Eat, train, study, sleep, repeat' is een oudervoorlichting over puberbrein en voeding, bewegen en slaap. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de puberteit zoals de lichamelijke groei, het veranderende bioritme en de ontwikkeling van het puberbrein. De relatie hiervan tot een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon wordt besproken.

Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wat maakt dat pubers zo geneigd zijn om te snacken?
 • Wat voor invloed heeft de omgeving op het eet- en beweegpatroon van jongeren?
 • Hoe komt het dat ze soms niet uit bed te krijgen zijn 's ochtends?

Ouders krijgen adviezen en tips over hoe zij een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon kunnen stimuleren bij hun kind.

 

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

Docententraining Wensen en grenzen

Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om relaties en seksualiteit? Hoe kunt u met leerlingen in gesprek gaan over dit onderwerp? Welke boodschappen wil de school uitdragen tijdens lessen?
Tijdens deze training krijgt u de tools om hiermee aan de slag te gaan en om de lessen te geven in de klas. U raakt vertrouwd met het onderwerp en de creatieve werkvormen.

De docententraining bestaat uit 2 onderdelen: kennisoverdracht en het eigen maken van het lespakket.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreken van communicatieve vaardigheden bij onderwerpen als relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit.
 • Omgaan met vragen van leerlingen.
 • Voorwaarden voor het geven van relationele vorming (bijv: inzicht hebben in eigen normen en waarden, respect voor elkaar).
 • De plaats van de sociale media, positieve kanten en risico's.
 • Multiculturele samenleving, verschillende religies en invloed op deze onderwerpen in de klas.
 • Doelen van het lespakket, opbouw, de opdrachten en het implementeren van het programma.
 • Zorgstructuur van de school, hoe is die opgebouwd in de school en hoe wordt deze bekend gemaakt aan leerlingen.

 

Docententraining Wensen en grenzen

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Ouderavond Wensen en Grenzen

Hoe kunnen ouders met hun kinderen in gesprek gaan over relaties, seksualiteit en sociale media? Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om deze onderwerpen?
Wij kunnen met u meedenken of (een deel van) een ouderavond verzorgen.

We bespreken de gezonde relationele ontwikkeling besproken en ouders krijgen ideeën aangereikt om met hun kinderen in gesprek te gaan. Ook social media, de invloed hiervan op jongeren en de voordelen en risico's komen aan bod. Wat zijn nu echte do's en dont's?

 

Ouderavond Wensen en Grenzen

Ouderavond genotmiddelen

Ouders hebben een grote invloed op het genotmiddelengebruik van hun kinderen. Bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en regels te stellen. Maar ook door kinderen voor te bereiden op situaties waar ze in aanraking komen met alcohol, sigaretten of andere middelen. 

Voorlichting aan jongeren op schoo is effectiever als ook de ouders betrokken worden. Idealiter handelen ouders en school in elkaars verlengde en ondersteunen ze elkaar. Dit kan alleen als ze dezelfde lijn trekken en goede onderlinge communicatie hebben. Hiervoor kunt u het volgende doen.

 

Ouderavond

Tijdens een ouderavond kunt u ouders informatie geven over opvoedvaardigheden om het gebruik van genotmiddelen van hun kinderen tegen te gaan. Belangrijk is om niet alleen informatie te geven maar ook handvatten om lastige situaties met pubers het hoofd te bieden.

De GGD kan oudervoorlichting op uw school verzorgen als onderdeel van een algemene ouderavond of als specifieke thema-avond. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering van uw school om de mogelijkheden voor tijd en inhoud te bespreken. 

Ons advies is om per klas de volgende thema's te bespreken: 

 • Klas 1: Uw kind en genotmiddelen (roken, energydrinks, lachgas)
 • Klas 2: Uw kind en genotmiddelen (roken, alcohol, energydrinks, lachgas)
 • Klas 3: Uw kind en risicovol gedrag (alcohol en blowen)
 • Bovenbouw: Uw kind en uitgaan (alcohol, blowen en uitgaansdrugs)

Betrouwbare informatie voor ouders

U kunt ouders verwijzen naar betrouwbare websites: 


Wat kunt u als school nog meer doen?

De ouderavond over genotmiddelen is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de onderdelen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gbied van genotmiddelenpreventie. 

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Ouderavond genotmiddelen

Verdrietkoffer

De verdrietkoffer is bedoeld voor gebruik in de klas wanneer er sprake is van een overlijden. Dit kan een leerling betreffen of iemand van het personeel maar ook een overlijden in de thuissituatie van een van de leerlingen.

De koffer is niet samengesteld als themakoffer om doodgaan, begraven en crematie te behandelen als onderwerp.

De koffer bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn boeken die bedoeld zijn als achtergrondinformatie voor de leerkracht, er zijn boeken voor de leerlingen zelf, er zijn enkele brochures toegevoegd, diverse materialen, beknopte muziek- en literatuursuggesties  en tips voor het omgaan met rouwende jongeren.

 

Verdrietkoffer

Schoolomgeving genotmiddelenvrij

Maak van uw school een middelenvrije omgeving. Dit betekent dat uw school rook-, alcohol- en drugsvrij is en dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd zoals ouderavonden, schoolfeesten, vergaderingen en excursies in binnen- en buitenland rook-, alcohol- en drugsvrij zijn. Laat dit voor leerlingen, medewerkers en ouders gelden.

 

Wetgeving

Bij het middelenvrij maken van uw schoolomgeving kunt u zich beroepen op de wet. Het kopen, bezitten en gebruiken van alcohol en cannabis in het openbaar is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Het kopen van sigaretten is verboden voor jongeren tot 18 jaar, maar het bezitten van sigaretten en roken in het openbaar is niet verboden voor jongeren tot 18 jaar. Toch kunt u uw leerlingen aanspreken op hun rookgedrag of de regel instellen dat u de ouders hiervan op de hoogte stelt wanneer u een leerling onder de 18 jaar ziet roken onder schooltijd. Veel ouders vinden het fijn als zij weten dat de school hier toezicht op houdt en streng tegen optreedt. Op 1 augustus 2020 gaat de wetgeving in dat een rookvrij schoolterrein verplicht is.

 

Regels en handhaving

Wanneer u regels over genotmiddelengebruik in en rondom de school opstelt, betrek dan zowel docenten, leerlingen, ouders maar ook omwonenden in het proces. Begrip en draagvlak kunnen weerstanden verkleinen of voorkomen en maken de invoering en handhaving gemakkelijker. Beschrijf bij de regels ook hoe de handhaving eruit ziet en wat de sancties zijn. Stel bij activiteiten leerlingen en ouders hiervan op de hoogte. Het is ook belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens vergaderingen. Aangeraden wordt tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven, zodat er geen gedoogcultuur ontstaat.

 

Welke programma’s raden wij aan?

Logo20RookVrijTerrein20VORookvrij schoolterrein

Met het rookvrije schoolterrein zorgt u dat leerlingen op school niet meer in aanraking komen met roken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Per 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Lees hier meer over rookvrij schoolterrein.

 

alcoholvrije schoolAlcoholvrije school

De alcoholvrije school heeft tot doel dat leerlingen op school niet meer in aanraking komen met alcohol. Alcoholvrij betekent dat er in het gebouw, op het schoolterrein en tijdens alle activiteiten geen alcohol wordt geschonken en gebruikt. Dat geldt voor de leerlingen en het personeel maar ook voor ouders, voor zover zij aanwezig zijn. Verder zijn er duidelijke regels en sancties opgenomen in het schoolbeleid bij schoolfeesten, sportdagen of (buitenlandse) excursies. Lees hier meer over de alcoholvrije school.

 

blaastest bijgewerktBlaastesten

Met een blaastest kunt u op een objectieve manier vaststellen of jongeren alcohol hebben gedronken. U kunt bij de GGD Hollands Midden blaastesten lenen als u activiteiten organiseert, zoals een schoolfeest, werkweek of sportdag, om te controleren of de leerlingen (vooraf) alcohol hebben gebruikt. Lees hier meer over blaastesten.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Schoolomgeving is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de elementen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op genotmiddelenpreventie.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Schoolomgeving genotmiddelenvrij

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Introductietraining Welkom op School

Welkom op School, mentorlessen en lessen relaties & seksualiteit, is bedoeld voor Internationale Schakelklassen (ISK's) en andere vo-scholen met nieuwkomers. De kern van deze methode is bruggen slaan tussen verleden, heden en toekomst. Lessen gaan onder andere over kinderrechten, discriminatie en relaties en seksualiteit. Er is aandacht voor de rolverdeling tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Om deze lessen goed uit te kunnen voeren, is door Pharos en Rutgers, de ontwikkelaars van de methode, een introductietraining ontwikkeld van 2 dagdelen. Tijdens deze training is er veel aandacht voor de ervaring van de deelnemers.

 

Introductietraining Welkom op School

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Bekend en erkend landelijk programma verslavingspreventie opgezet door het Trimbos-instituut. Het is een integraal pakket dat lessen, signaleren en begeleiden, ouderparticipatie en reglementeren omvat. Het 5e element is 'regie' die de samenhang tussen de pijlers aanbrengt zodat er een zo groot mogelijk effect bereikt wordt.

Het programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) bestaat sinds 1992 en is het meest bekende en erkende verslavingspreventieprogramma. De opzet kent vier pijlers die zich op alle drie de betrokken doelgroepen richten:

 • ouders;
 • onderwijspersoneel;
 • jongeren.

In DGSG legt de GGD Hollands Midden naast kennisoverdracht naar en attitudevorming van jongeren de nadruk op de omgeving van de jongeren op grond van de inzichten van de neurobioloog Smit (: jongeren tot 16 jaar kiezen vooral op impuls) en de orthopedagogen Engels en van der Vorst (: regels stellen en handhaven is een effectieve manier om gebruik op jonge leeftijd te voorkomen).
De GGD Hollands Midden wil zo veel als mogelijk ouders en personeel voorlichten over riskante genotmiddelen en de manier waarop zij regels kunnen stellen en handhaven zodat dat jongeren een beschermende omgeving biedt. Tegelijkertijd worden jongeren voorbereid op het zelfstandig maken van keuzes wat betreft genotmiddelen.

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Blaastesten

Alcohol drinken voordat je naar een feest gaat (indrinken) is onder jongeren helaas heel gewoon geworden. Ook proberen leerlingen op een excursie in het buitenland nog wel eens alcohol te nuttigen. Alcohol drinken door jongeren heeft nadelige gevolgen voor hun gezondheid, maar ook voor de orde en veiligheid en moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden.

Met een blaastest kunt u op een objectieve manier vaststellen of jongeren alcohol hebben gedronken. U kunt de blaastesten lenen als u activiteiten organiseert, zoals een schoolfeest, werkweek of sportdag.

 

Blaastesten

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

Gesprek op school om het programma verslavingspreventie 'De Gezonde School en Genotmiddelen' te bespreken, de stand van zaken in kaart te brengen en afspraken te maken voor de toekomst. Zo wordt de samenhang in het pakket bewaakt.

Het programma 'De Gezonde School en Genotmiddelen' omvat de pijlers:

 • Lessen
 • Signaleren en begeleiden
 • Ouderparticipatie
 • Reglementeren.

Dit programma is het meest rendabel als een school op ieder van deze onderdelen voldoende activiteiten ontplooit.

De school maakt het programma tot een structureel onderdeel van het schoolbeleid wat betreft gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering is het systematisch ondernemen van activiteiten ter bevordering van de gezondheid van leerlingen, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel.
Er is per school(locatie) minimaal één contactpersoon die beslissingsbevoegdheid heeft over het programma. Samen met de programmacoördinator van de GGD is deze verantwoordelijk voor de voortgang van het programma in de school. Hun taken zijn het bewaken van de voortgang van het programma, het afstemmen van de activiteiten en het adviseren en evalueren. Dit gebeurt in het adviesgesprek verslavingspreventie.

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

Rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Per 1 augustus 2020 zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo verplicht hun terrein rookvrij te maken.

 

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

 • is geheel rookvrij voor iedereen (leerlingen, docenten, personeel, ouders en bezoekers), zonder uitzonderingen;
 • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken;
 • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
 • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
 • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving.

Op de website rookvrijschoolterrein.nl vindt u een stappenplan en allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

 

Rookvrij schoolterrein

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Metingen kunnen inzicht geven in de kwaliteit van de binnenlucht. De GGD Hollands Midden kan onderzoek doen naar de luchtkwaliteit en de naar de werking van een ventilatiesysteem. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij uitvoering van onderzoek dat door externe adviesbureau's wordt uitgevoerd of bij de interpretatie van de resultaten daarvan.

Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de lucht in het (les)lokaal, meten we de concentratie koolstofdioxide (CO2), de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Daarnaast meten we de hoeveelheid lucht die door een mechanisch ventilatiesysteem wordt aan- of afgevoerd (debietmeting). We inspecteren ook altijd de lokalen en het gebouw als geheel. We geven daarna een advies op maat over hoe u het binnenklimaat kunt verbeteren. De inspectie en debietmetingen worden op één dag uitgevoerd, de meting van de luchtkwaliteit duurt meestal een week.

Bij onderzoek en advies door een ander technisch adviesbureau kunnen we vooraf adviseren over de aanpak en na afloop helpen bij de beoordeling van de resultaten, communicatie hierover en het opstellen van een plan van aanpak.

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.