Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit 5 stappen :

 1. Check je kantine
 2. Kies een gezonder aanbod
 3. Maak de uitstraling gezond
 4. Stel je beleid op
 5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

 

De Gezonde Schoolkantine

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

'Eat, train, study, sleep, repeat' is een oudervoorlichting over puberbrein en voeding, bewegen en slaap. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de puberteit zoals de lichamelijke groei, het veranderende bioritme en de ontwikkeling van het puberbrein. De relatie hiervan tot een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon wordt besproken.

Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wat maakt dat pubers zo geneigd zijn om te snacken?
 • Wat voor invloed heeft de omgeving op het eet- en beweegpatroon van jongeren?
 • Hoe komt het dat ze soms niet uit bed te krijgen zijn 's ochtends?

Ouders krijgen adviezen en tips over hoe zij een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon kunnen stimuleren bij hun kind.

 

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

Ouderavond genotmiddelen

Ouders hebben een grote invloed op het genotmiddelengebruik van hun kinderen. Bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en regels te stellen. Maar ook door kinderen voor te bereiden op situaties waar ze in aanraking komen met alcohol, sigaretten of andere middelen. 

Voorlichting aan jongeren op schoo is effectiever als ook de ouders betrokken worden. Idealiter handelen ouders en school in elkaars verlengde en ondersteunen ze elkaar. Dit kan alleen als ze dezelfde lijn trekken en goede onderlinge communicatie hebben. Hiervoor kunt u het volgende doen.

 

Ouderavond

Tijdens een ouderavond kunt u ouders informatie geven over opvoedvaardigheden om het gebruik van genotmiddelen van hun kinderen tegen te gaan. Belangrijk is om niet alleen informatie te geven maar ook handvatten om lastige situaties met pubers het hoofd te bieden.

De GGD kan oudervoorlichting op uw school verzorgen als onderdeel van een algemene ouderavond of als specifieke thema-avond. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering van uw school om de mogelijkheden voor tijd en inhoud te bespreken. 

Ons advies is om per klas de volgende thema's te bespreken: 

 • Klas 1: Uw kind en genotmiddelen (roken, energydrinks, lachgas)
 • Klas 2: Uw kind en genotmiddelen (roken, alcohol, energydrinks, lachgas)
 • Klas 3: Uw kind en risicovol gedrag (alcohol en blowen)
 • Bovenbouw: Uw kind en uitgaan (alcohol, blowen en uitgaansdrugs)

Betrouwbare informatie voor ouders

U kunt ouders verwijzen naar betrouwbare websites: 


Wat kunt u als school nog meer doen?

De ouderavond over genotmiddelen is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de onderdelen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gbied van genotmiddelenpreventie. 

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Ouderavond genotmiddelen

Schoolomgeving genotmiddelenvrij

Maak van uw school een middelenvrije omgeving. Dit betekent dat uw school rook-, alcohol- en drugsvrij is en dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd zoals ouderavonden, schoolfeesten, vergaderingen en excursies in binnen- en buitenland rook-, alcohol- en drugsvrij zijn. Laat dit voor leerlingen, medewerkers en ouders gelden.

 

Wetgeving

Bij het middelenvrij maken van uw schoolomgeving kunt u zich beroepen op de wet. Het kopen, bezitten en gebruiken van alcohol en cannabis in het openbaar is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Het kopen van sigaretten is verboden voor jongeren tot 18 jaar, maar het bezitten van sigaretten en roken in het openbaar is niet verboden voor jongeren tot 18 jaar. Toch kunt u uw leerlingen aanspreken op hun rookgedrag of de regel instellen dat u de ouders hiervan op de hoogte stelt wanneer u een leerling onder de 18 jaar ziet roken onder schooltijd. Veel ouders vinden het fijn als zij weten dat de school hier toezicht op houdt en streng tegen optreedt. Op 1 augustus 2020 gaat de wetgeving in dat een rookvrij schoolterrein verplicht is.

 

Regels en handhaving

Wanneer u regels over genotmiddelengebruik in en rondom de school opstelt, betrek dan zowel docenten, leerlingen, ouders maar ook omwonenden in het proces. Begrip en draagvlak kunnen weerstanden verkleinen of voorkomen en maken de invoering en handhaving gemakkelijker. Beschrijf bij de regels ook hoe de handhaving eruit ziet en wat de sancties zijn. Stel bij activiteiten leerlingen en ouders hiervan op de hoogte. Het is ook belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens vergaderingen. Aangeraden wordt tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven, zodat er geen gedoogcultuur ontstaat.

 

Welke programma’s raden wij aan?

Rookvrij schoolterrein

Met het rookvrije schoolterrein zorgt u dat leerlingen op school niet meer in aanraking komen met roken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Per 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Lees hier meer over rookvrij schoolterrein.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Schoolomgeving is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de elementen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op genotmiddelenpreventie.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Schoolomgeving genotmiddelenvrij

Introductietraining Welkom op School

Welkom op School, mentorlessen en lessen relaties & seksualiteit, is bedoeld voor Internationale Schakelklassen (ISK's) en andere vo-scholen met nieuwkomers. De kern van deze methode is bruggen slaan tussen verleden, heden en toekomst. Lessen gaan onder andere over kinderrechten, discriminatie en relaties en seksualiteit. Er is aandacht voor de rolverdeling tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Om deze lessen goed uit te kunnen voeren, is door Pharos en Rutgers, de ontwikkelaars van de methode, een introductietraining ontwikkeld van 2 dagdelen. Tijdens deze training is er veel aandacht voor de ervaring van de deelnemers.

 

Introductietraining Welkom op School

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Metingen kunnen inzicht geven in de kwaliteit van de binnenlucht. De GGD Hollands Midden kan onderzoek doen naar de luchtkwaliteit en de naar de werking van een ventilatiesysteem. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij uitvoering van onderzoek dat door externe adviesbureau's wordt uitgevoerd of bij de interpretatie van de resultaten daarvan.

Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de lucht in het (les)lokaal, meten we de concentratie koolstofdioxide (CO2), de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Daarnaast meten we de hoeveelheid lucht die door een mechanisch ventilatiesysteem wordt aan- of afgevoerd (debietmeting). We inspecteren ook altijd de lokalen en het gebouw als geheel. We geven daarna een advies op maat over hoe u het binnenklimaat kunt verbeteren. De inspectie en debietmetingen worden op één dag uitgevoerd, de meting van de luchtkwaliteit duurt meestal een week.

Bij onderzoek en advies door een ander technisch adviesbureau kunnen we vooraf adviseren over de aanpak en na afloop helpen bij de beoordeling van de resultaten, communicatie hierover en het opstellen van een plan van aanpak.

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.