Items met de tag SIGNALEREN

Docententraining 'Lang Leve de Liefde'

In deze training maakt u kennis met het vernieuwde lespakket 'Lang leve de liefde' en de daarbij behorende digitale modules en docentenbegeleiding. Door het bekijken van de materialen en het praktisch oefenen ermee, bent u klaar om ermee aan de slag te gaan.

Vanaf schooljaar 2012-2013 is het vernieuwde lespakket 'Lang Leve de Liefde' verkrijgbaar! Dit nieuwe lespakket, ontwikkeld door SOA AIDS Nederland, sluit aan bij de nieuwe kerndoelen rondom seksualiteit, weerbaarheid en seksuele diversiteit. De GGD biedt mentoren, docenten verzorging en/of biologie de gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe lespakket. Tijdens deze gratis training gaat u aan de slag met het nieuwe lesmateriaal. Door de extra uitleg over het materiaal en het praktisch oefenen, kunt u er op school zo mee aan de slag.

Lang Leve de Liefde is een lesprogramma voor middelbare scholieren en gaat over relaties, seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft. Het lespakket bestaat uit een leerlingmagazine, een dvd, een docentenhandleiding en de website www.lesgevenindeliefde.nl. Er zijn drie versies beschikbaar: één voor leerlingen in de onderbouw (vmbo, havo, vwo), één voor de bovenbouw (havo/vwo) en één voor leerlingen op het MBO. De digitale versie kent een leerlingomgeving waar leerlingen zelfstandig opdrachten maken én een docentomgeving, waar docenten elkaar tips geven over de uitvoering van het lespakket.

Lesopbouw (6 x 50 min):

Les 1 Wat gebeurt er met jou? (puberteit, verliefdheid, homoseksualiteit)
Les 2 Waar ben jij aan toe? (relatievorming, seksualiteit)
Les 3 Wat zijn jouw grenzen? (wensen & grenzen, weerbaarheid, internet, loverboys)
Les 4 Hoe maak je seks leuk? (de eerste keer, seksuele problemen, informatie & hulp)
Les 5 Veilig vrijen, wat is dat? (veilig vrijen, soa's en zwangerschap)
Les 6 Veilig vrijen, hoe doe je dat? (condoom- en anticonceptiegebruik)

Aanvullende modules

Docententraining 'Lang Leve de Liefde'

Toolkit L.O.V.E. Online; extra module van Lang Leve de Liefde (lesmateriaal)

De Toolkit L.O.V.E. Online gaat over leuke en vervelende online ervaringen rondom liefde en seks. De toolkit is voor scholen die aandacht willen besten aan sexting, grooming en online contact. De toolkit ondersteunt uw school bij het geven van lessen, het vormen van beleid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders.

Inhoud toolkit

 • Handleiding
 • Stappenplan sexting
 • Ouderfolder Sexting en grooming
 • Lesmodule L.O.V.E. Online: leerlingenmagazine, filmpjes, docentenhandleiding

 

Toolkit L.O.V.E. Online; extra module van Lang Leve de Liefde (lesmateriaal)

Docententraining 'Signaleren van seksueel overschrijdend gedrag'

De training biedt docenten en zorgcoördinatoren houvast omtrent gezonde lichamelijke ontwikkeling en het signaleren van grensoverschrijdend gedrag.

Aan seksueel gedrag van jongeren liggen meestal gezonde motieven ten grondslag. Soms is het lastig om te beoordelen of het wel zo gezond is en hoe ouders daarover denken.

Centrale vraag tijdens deze training is 'Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag en hoe maak je het bespreekbaar ?'

Uitgangspunt in de cursus is het Vlaggensysteem ontwikkeld door SenSoa. Er is aandacht voor gelijkwaardigheid en verschillen tussen jongeren op het gebied van ontwikkeling, leeftijd, handelen, context en zelfrespect.

Docententraining 'Signaleren van seksueel overschrijdend gedrag'

Prima-lespakket bij de film Spijt!

Het Prima-lespakket is gebaseerd op SPIJT!, de succesvolle film naar het boek van Carry Slee. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp pesten aan de slag te gaan. Het streven is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in de klas en hun verantwoordelijkheid voor de sfeer in de klas.

Het lespakket bestaat uit :

 • een docentenhandleiding;
 • leerlingenboekjes (inclusief rollenspellen en cyberpesten);
 • een dvd van de film Spijt!;
 • digitale pestmeter.
Prima-lespakket bij de film Spijt!

(Les)materialen over relaties en seksualiteit

Het documentatiecentrum van GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de uitgebreide lesmethoden. Dit zijn:

 • spellen;
 • dvd's;
 • lees- en prentenboeken;
 • boeken met achtergrondinformatie;
 • boeken met lessuggesties.

Klik hier voor het overzicht van aanvullende (les)materialen over relaties en seksualiteit.

De materialen zijn te leen bij de GGD Hollands Midden.

 

(Les)materialen over relaties en seksualiteit

Docententraining 'Wensen en grenzen'

Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om relaties en seksualiteit? Hoe kunt u met leerlingen in gesprek gaan over dit onderwerp? Welke boodschappen wil de school uitdragen tijdens lessen?
Tijdens deze training krijgt u de tools om hiermee aan de slag te gaan en om de lessen te geven in de klas. U raakt vertrouwd met het onderwerp en de creatieve werkvormen.

Een voordeel van het deelnemen aan deze training is dat het team de gelegenheid heeft gezamenlijk op te trekken bij de onderwerpen, het opzetten van het programma en houdingsaspecten met elkaar kunnen afstemmen dan wel uitwisselen.
De docententraining bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en het eigen maken van het lespakket.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreken van communicatieve vaardigheden bij onderwerpen als relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit.
 • Omgaan met vragen van leerlingen.
 • Voorwaarden voor het geven van relationele vorming (bijv: inzicht hebben in eigen normen en waarden, respect voor elkaar).
 • De plaats van de sociale media, positieve kanten en risico's.
 • Multiculturele samenleving, verschillende religies en invloed op deze onderwerpen in de klas.
 • Doelen van het lespakket, opbouw, de opdrachten en het implementeren van het programma.
 • Zorgstructuur van de school, hoe is die opgebouwd in de school en hoe wordt deze bekend gemaakt aan leerlingen.
Docententraining 'Wensen en grenzen'

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Digitaal Veiligheidsplan

Het Digitaal Veiligheidsplan helpt u om het veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld te brengen. Deze online tool helpt u op weg bij het nemen van de volgende stappen:
 • Vastleggen van de visie, waarden en afspraken over de aanpak van sociale veiligheid op school.
 • Richting en houvast geven aan het handelen van iedereen die bij de school betrokken is.
 • Verantwoording afleggen over inspanningen voor een veilige school naar interne en externe belanghebbenden (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, inspectie et cetera).

Het Digitaal Veiligheidsplan is voor iedereen die bij de school betrokken is een levend document en biedt inzicht in wat op orde is en wat nog aandacht behoeft, waarbij aangegeven is waartoe de school wettelijk verplicht is. Het zet u aan het handelen van alle betrokkenen te verankeren en zo het veiligheidsbeleid te ‘borgen’.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting School en Veiligheid of ga direct naar het Digitaal Veiligheidsplan.

Digitaal Veiligheidsplan

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben, advies willen of hulp nodig hebben? Een belangrijk onderdeel van het programma 'Wensen en Grenzen' is het bekend(er) maken van de zorgplattegrond van de school.

U kunt als school de folder 'Signalenlijst en routekaart Voortgezet onderwijs' ontvangen. Hierin staan ook de Wet Meldcode en vele signalen beschreven.

Uit het onderzoek 'Seks onder je 25e 2012' blijkt dat ongeveer 33% van de jongeren aangeeft dat hen op school verteld is waar ze terecht kunnen met vragen of problemen op seksueel grensoverschrijdend gebied. Dit percentage betekent dat  ongeveer 66% dit niet (meer) weet. Nu kunnen de meeste jongeren best zelf bedenken bij wie ze privé terecht kunnen, maar wat te doen met de jongeren die dan geen hulp durven te vragen? Waar kunnen zij terecht?
In gesprek met de school wordt de zorgplattegrond van uw school in kaart gebracht. Leerlingen kunnen op de hoogte gebracht worden tijdens de gastlessen 'Wensen en Grenzen'.

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het huis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden.

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. dit boek biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden een houvast.

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (voortgezet onderwijs)

Een online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is op maat gemaakt voor VO-scholen. Het protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit digitale handelingsprotocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers binnen de school.

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (voortgezet onderwijs)

Head Up (cursus)

Elke jongere heeft wel eens last van een sombere bui of voelt zich soms rot. Soms houdt deze dip aan. Ze blijven zich rot voelen, hebben geen zin meer iets leuks te gaan doen of ze kunnen zich nergens toe zetten. Voor deze jongeren (van 13 tot en met 16 jaar) organiseert GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen de training 'Head Up!'.

In de training 'Head Up!' leren de jongeren wat ze zelf kunnen doen om sombere buien beter in de hand te houden. Thema's die in de cursus aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • hoe beïnvloedt denken het gevoel;
 • hoe kun je je problemen (nog) beter oplossen;
 • hoe kun je goed voor jezelf opkomen.

'Head Up!' bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Na aanmelding wordt de jongere samen met de ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Head Up (cursus)

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

 

Deze training biedt (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Daarnaast werken de deelnemers onder andere aan vaardigheden voor het voeren van gesprekken met ouders en collega's, motiveren, organiseren en implementeren. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Inhoud

 • Wat is kindermishandeling en hoe signaleer je het?
 • Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Werkwijze AMK en SHG
 • Wet- en regelgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy
 • Plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen organisatie
 • Gespreksvoering met collega's en ouders
 • Coachend begeleiden van collega's
 •  

  Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (training)

  (Les)materialen over voeding en bewegen

  Het documentatiecentrum van GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de uitgebreide lesmethoden. Dit zijn:

  • dvd's;
  • boeken met achtergrondinformatie;
  • boeken met lessuggesties.

  Klik hier voor het overzicht van aanvullende (les)materialen over voeding en bewegen.

  De materialen zijn te leen bij GGD Hollands Midden.

   

  (Les)materialen over voeding en bewegen

  Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

  De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

  Inhoud

  1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
  2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
  3. Welke valkuilen zijn er?
  4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
  5. Hoe help ik?
  6. Preventie op school
  De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.
  Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

  Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

  Wie in de beroepspraktijk te maken krijgt met geweld, vindt het soms lastig om hulp te bieden.
  Voor deze professionals is de meldcode in het leven geroepen: een stappenplan bij vermoedens van mishandeling. Wat zijn de voorwaarden, welke meldcode voldoet en hoe kan implementatie vorm krijgen? U kunt bij JSO terecht voor informatie, een praktische workshop en training. Afhankelijk van de behoefte is in de training expliciete aandacht voor de (etnisch-culturele) diversiteit in de Nederlandse samenleving. Informeer naar de mogelijkheden voor implementatie, coaching en intervisie, of om de meldcode te specificeren voor de eigen organisatie.

  Inhoud (afhankelijk van vorm en doel)

  • (Vroeg)signalering van zorgen, mishandeling of geweld.
  • De meldcode in relatie tot de zorgstructuur van de organisatie.
  • Werken met de meldcode aan de hand van casuïstiek.
  • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen.
  • Privacy, dossiervorming en overdracht.
  • Samenwerken met in- en externe partners.
  • Aansluiten op richtlijnen en wettelijke kaders.
  • Moeilijke gesprekken voeren met betrokkenen.
  Werken met de meldcode; informatiebijeenkomst, workshop of training

  (Les)materialen over rouwverwerking

  Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u (les)materialen lenen met betrekking tot rouwverwerking.

  In het aanbod zit onder andere:

  • Verdrietkoffer
  • Boek 'De rouwende school
  • Boek 'Kon je dan niet blijven voor mij?'
  • Boek 'Om alles wat er niet meer is. Jongeren over achterblijven na zelfdoding
  • 'Protocol 'Als de dood ingrijpt... Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

  Kijk hier voor een overzicht van de (les)materialen over rouwverwerking.

  (Les)materialen over rouwverwerking

  Training 'Eergerelateerd geweld'

  Vooral meisjes en vrouwen zijn slachtoffer van eergerelateerd geweld. Maar ook mannen en jongens kunnen gevaar lopen. Voor docenten kan het lastig zijn de consequenties van eer, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies in te schatten. Daarnaast is het ingewikkeld om te weten waarop te letten als het gaat om signalen en hoe te handelen na signalering. Hoe bemiddel je in zo'n situatie?

  JSO biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van het signaleren en bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld tot bemiddeling met betrokkenen. Enkele van deze trainingen worden verzorgd met de Regionaal coördinator Eergerelateerd Geweld van de Politie Hollands Midden.

  Inhoud van de training

  • Herkennen van eer en eergerelateerd geweld
  • Eerschending en eerherstel
  • Handelen bij eergerelateerd geweld
  • Dilemma's voor hulpverleners en/of beroepskrachten
  • Signalen en zorgen bespreken
  • Bemiddelingsgesprekken voeren
  Training 'Eergerelateerd geweld'

  Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

  Het doel is mentoren en vertrouwenspersonen inzicht te geven in zelfbeschadiging onder jongeren.

  In deze film op dvd staan de ervaringen van een aantal jongeren en beroepskrachten centraal.

  In de handleiding wordt dieper ingegaan op vragen die beroepskrachten hebben over zelfbeschadiging onder jongeren.

  Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

  Eergerelateerd geweld (training)

  Eergerelateerd geweld betreft alle vormen van geweld omwille van de familie-eer.
  Vooral meisjes en vrouwen worden hiervan slachtoffer, maar ook mannen en jongens kunnen gevaar lopen. Hulpverleners en professionals weten echter nog niet altijd wat eer, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. Daarnaast weten zij niet altijd waarop te letten als het gaat om signalen en hoe te handelen na signalering. Hoe bemiddel je in zo'n situatie?
  JSO biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van het signaleren en bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld tot bemiddeling met betrokkenen. Enkele van deze trainingen worden verzorgd met de Regionaal coördinator Eergerelateerd Geweld van de Politie Hollands-Midden.

  Inhoud (afhankelijk van de gekozen variant)

  • Herkennen van eer en eergerelateerd geweld
  • Eerschending en eerherstel
  • Handelen bij eergerelateerd geweld
  • Dilemma's voor hulpverleners en/of beroepskrachten
  • Signalen en zorgen bespreken
  • Bemiddelingsgesprekken voeren
  Eergerelateerd geweld (training)

  Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

  Het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld kan ingeschakeld worden voor het waarborgen van de veiligheid.

  De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken.

  In het Consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

  Het consultatieteam:

  • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
  • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
  • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.

   

  Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.