Items met de tag SIGNALEREN

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Signaleren van genotmiddelengebruik

Op school kunt u te maken krijgen met problematisch genotmiddelengebruik onder uw leerlingen. Het is belangrijk dat de docenten en het ondersteunend personeel de signalen herkennen, hier adequaat op reageren en de juiste ondersteuning bieden.

 

Vroegsignaleren

Wanneer u in een vroeg stadium signaleert welke problematiek speelt onder uw leerlingen, kunt u ook tijdig actie ondernemen. U kunt het genotmiddelengebruik onder uw leerlingen in kaart brengen met de gezondheidsvragenlijsten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze vragenlijsten worden jaarlijks afgenomen onder de onderbouwleerlingen (Kivpa) en bovenbouwleerlingen (Gezond leven, Check ’t even). Ze bevatten onder andere vragen over roken, alcohol, cannabis, xtc, lachgas en de waterpijp.
Na het afnemen van de vragenlijst spreekt de JGZ in de onderbouw alle leerlingen over hun gezondheid. In de bovenbouw spreekt de JGZ alleen de leerlingen die op basis van hun vragenlijst wellicht een gezondheidsrisico lopen.
De uitkomsten van de bovenbouwvragenlijst kunnen ook gebruikt worden bij de keuze welke thema’s in de onderbouw preventief aandacht nodig hebben.

 

Zorgprotocol opstellen

In het zorgprotocol kunt u beschrijven hoe u omgaat met leerlingen die vragen of problemen hebben op het gebied van genotmiddelengebruik. Beschrijf daarin ook hoe te handelen als een leerling op school middelen bezit of gebruikt, of als er vermoedens zijn van problematisch middelengebruik. Maak afspraken over het signaleren en beoordelen van deze problemen, wie welke rol hierin heeft, en welke hulp ingeschakeld kan worden. De JGZ of Brijder Preventie kan u helpen bij het opstellen van dit protocol. Om het protocol goed te laten werken, is het belangrijk dat alle schoolmedewerkers hiermee bekend zijn.

 

Deskundigheid ontwikkelen

De training ‘Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik’ geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Deze training is in ieder geval relevant voor mentoren, alle medewerkers met een zorgtaak, en ondersteunend personeel met een signalerende functie, bijvoorbeeld de conciërge.

 

Samenwerken

Op het moment dat een leerling in de problemen dreigt te raken door genotmiddelenmisbruik, bijvoorbeeld overmatig alcohol- of cannabisgebruik, is het soms nodig hem of haar door te verwijzen naar een externe hulpverlener. Het is daarom goed om nauw samen te werken met ketenpartners zoals Brijder Preventie.

 

Vertrouwenspersoon

Zorg ervoor dat het voor uw leerlingen duidelijk is bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen rondom genotmiddelengebruik. Dit kan bijvoorbeeld de zorgcoördinator, de vertrouwenspersoon of de mentor zelf zijn. Door hier geregeld aandacht aan te besteden tijdens het mentoruur, kan de stap om problemen aan te kaarten voor leerlingen verkleind worden.

 

Welke programma’s raden wij aan?

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Doelgroep: docenten, medewerkers met een zorgtaak, ondersteunend personeel
Duur: 3 uur
Kosten: geen 
Thema’s: signalen herkennen, gesprekvaardigheden, doorverwijzen binnen zorgstructuur.

Docenten worden geschoold in middelenkennis en het signaleren van het gebruik en misbruik van riskante genotmiddelen. Verder weten zij hoe zij deze problemen deels kunnen begeleiden en weten zij vooral goed waarnaartoe zij leerlingen met deze problemen kunnen doorverwijzen.
Lees meer over de docententraining signaleren.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

De pijler Signaleren is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Omgeving en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op genotmiddelenpreventie.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers:

 

Signaleren van genotmiddelengebruik

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Deze training geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Ze leren hoe ze in hun werkomgeving gebruik en misbruik kunnen signaleren. Verder leren ze hoe ze de problemen deels kunnen begeleiden en waarnaartoe ze leerlingen kunnen verwijzen. De training duurt ongeveer 3 uur.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk om te voorkomen dat problemen zo groot worden dat zij overheersend zijn. Het is niet de taak van alle docenten om leerlingen met dit soort problemen te begeleiden, het is veel meer hun taak om adequaat door te verwijzen naar hulp binnen of buiten de school.

 

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Snap jij wat ik écht bedoel? is een bewustzijns- en vaardigheidstraining voor mentoren. Tijdens de training worden leefstijl van leerlingen en de zorgstructuur op school met elkaar verbonden.

Mentoren leren om vanuit een positie van oordeelloosheid optimaal contact te maken. Hierdoor kunnen zorgsignalen vroegtijdig, respectvol en duidelijk bespreekbaar gemaakt worden. Zodanig dat de leerling zich eigenaar en regisseur kan gaan voelen van de eigen problematiek. Daarnaast leren mentoren welke zorgsignalen veel voorkomen op school, hoe en waar zorgsignalen gebundeld worden in de school en wanneer doorverwijzen nodig is.

De training bestaat uit twee ervaringsgerichte trainingsbijeenkomsten van 3 uur, een informatiebijeenkomst ‘herkenning zorgsignalen’ van 2 uur en een borgingsopdracht om te oefenen met de stof.

Download hier de flyer 'Snap jij wat ik écht bedoel?'

 

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Life Chat

Tijdens het contactmoment bovenbouw vullen leerlingen de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijst kan de verpleegkundige een leerling uitnodigen voor een gesprek. Een leerling kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

 

Life Chat

Om niet alleen vragen te stellen aan de jongeren, maar ook met hen in gesprek te gaan over hun gezondheid, is de les Life Chat ontwikkeld. De les kan 1 tot 2 weken voor het afnemen van de vragenlijst gegeven worden. Tijdens de les vertellen we over het belang van de vragenlijst, waarom het belangrijk is de lijst eerlijk in te vullen, en gaan we het gesprek met de jongeren aan.

Bij Life Chat wordt gebruik gemaakt van een website die de leerlingen op hun smartphone kunnen openen. Op de website staat een lijst met gezondheidsonderwerpen die in de les besproken kunnen worden. De leerlingen kunnen hun voorkeur aangeven door op hun smartphone onderwerpen aan te klikken. Vervolgens beantwoorden ze over de gekozen onderwerpen een paar vragen. De antwoorden verschijnen anoniem in grafieken op het digibord en zijn aanleiding om met de leerlingen verder te praten. Uitgangspunt is hun eigen interesse en belevingswereld.

Onderwerpen waar de leerlingen uit kunnen kiezen, zijn bijvoorbeeld:

 • relaties en seks;
 • alcohol en drugs;
 • voeding en bewegen;
 • piekeren en stress;
 • social media.

De les duurt 1 lesuur. Het open gesprek met de leerlingen over onderwerpen die ze zelf hebben uitgekozen en waarbij hun eigen gedrag of ervaring als uitgangspunt geldt, maakt dat de leerlingen gemotiveerd worden om de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' eerlijk en serieus in te vullen. De vragenlijst wordt binnen 2 weken na de les afgenomen.

 

Life Chat

Je Lijf, je Lief!

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in liefde en seks. Het wil jongens en meisjes vaardigheden aanreiken om beter te communiceren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen, en daarmee om te gaan.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit 5 lessen:

 1. Eigen wensen herkennen en aangeven.
  Jongeren worden zich bewust van hun eigen wensen op het gebied van relaties en seksualiteit en oefenen met eigen wensen duidelijk maken aan anderen.
 2. Eigen grenzen herkennen en aangeven.
  Deze les gaat over grenzen op het gebied van seks en relaties. Hoe kun je zien wat iemands grens is? En hoe kun je zelf een grens aangeven?
 3. Wensen en grenzen herkennen bij de ander.
  De jongeren denken na over de wensen en grenzen van een ander. Ook leren jongeren de lichaamstaal van andere jongeren in te schatten en dat iemand grenzen verbaal en non-verbaal kan aangeven.
 4. Grenzen van de ander respecteren.
  Jongeren oefenen op welke manier je de grenzen van anderen kunt respecteren.
 5. Groepsdruk.
  Centraal in deze les staat dat jongeren groepsdruk beter leren weerstaan.

Uitvoering

Je Lijf, je Lief! wordt uitgevoerd door mentoren of docenten op praktijkscholen in het 1e of 2e leerjaar. 

Materialen

Na het volgen van de docentenworkshop is het lesmateriaal en de docentenhandleiding gratis te downloaden via de Movisie academie. De docentenhandleiding geeft docenten een duidelijke structuur en ondersteuning bij de uitvoering van het lesprogramma.

 

Je Lijf, je Lief!

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.