Items met de tag SIGNALEREN

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het huis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden.

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. dit boek biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden een houvast.

 

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Docententraining Wensen en grenzen

Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om relaties en seksualiteit? Hoe kunt u met leerlingen in gesprek gaan over dit onderwerp? Welke boodschappen wil de school uitdragen tijdens lessen?
Tijdens deze training krijgt u de tools om hiermee aan de slag te gaan en om de lessen te geven in de klas. U raakt vertrouwd met het onderwerp en de creatieve werkvormen.

De docententraining bestaat uit 2 onderdelen: kennisoverdracht en het eigen maken van het lespakket.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreken van communicatieve vaardigheden bij onderwerpen als relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit.
 • Omgaan met vragen van leerlingen.
 • Voorwaarden voor het geven van relationele vorming (bijv: inzicht hebben in eigen normen en waarden, respect voor elkaar).
 • De plaats van de sociale media, positieve kanten en risico's.
 • Multiculturele samenleving, verschillende religies en invloed op deze onderwerpen in de klas.
 • Doelen van het lespakket, opbouw, de opdrachten en het implementeren van het programma.
 • Zorgstructuur van de school, hoe is die opgebouwd in de school en hoe wordt deze bekend gemaakt aan leerlingen.

 

Docententraining Wensen en grenzen

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben, advies willen of hulp nodig hebben? Een belangrijk onderdeel van het programma 'Wensen en Grenzen' is het bekend(er) maken van de zorgplattegrond van de school.

In gesprek met de school wordt de zorgplattegrond van uw school in kaart gebracht. Leerlingen kunnen op de hoogte gebracht worden van de zorgplattegrond tijdens de gastlessen Wensen en Grenzen.

 

Zorgplattegrond Wensen en Grenzen

Brochure Eergerelateerd geweld

De brochure biedt informatie over wat eergerelateerd geweld is en wat beroepskrachten van scholen kunnen doen.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

 • wat is eergerelateerd geweld;
 • wat kunt u wel en wat kunt u beter  niet doen;
 • vormen van eergerelateerd geweld;
 • herkennen van signalen;
 • een routekaart voor de aanpak na signalering;
 • wat kan het Consultatieteam eergerelateerd geweld voor u betekenen.

 

Brochure Eergerelateerd geweld

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
3. Welke valkuilen zijn er?
4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
5. Hoe help ik?
6. Preventie op school
De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.

 

Voorkant handleiding Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft.

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld kan ingeschakeld worden voor het waarborgen van de veiligheid.

De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken.

In het Consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

Het consultatieteam:

 • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
 • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
 • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.

 

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Het doel is mentoren en vertrouwenspersonen inzicht te geven in zelfbeschadiging onder jongeren.

In deze film op dvd staan de ervaringen van een aantal jongeren en beroepskrachten centraal.

In de handleiding wordt dieper ingegaan op vragen die beroepskrachten hebben over zelfbeschadiging onder jongeren.

 

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Signaleren van genotmiddelengebruik

Op school kunt u te maken krijgen met problematisch genotmiddelengebruik onder uw leerlingen. Het is belangrijk dat de docenten en het ondersteunend personeel de signalen herkennen, hier adequaat op reageren en de juiste ondersteuning bieden.

 

Vroegsignaleren

Wanneer u in een vroeg stadium signaleert welke problematiek speelt onder uw leerlingen, kunt u ook tijdig actie ondernemen. U kunt het genotmiddelengebruik onder uw leerlingen in kaart brengen met de gezondheidsvragenlijsten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze vragenlijsten worden jaarlijks afgenomen onder de onderbouwleerlingen (Kivpa) en bovenbouwleerlingen (Gezond leven, Check ’t even). Ze bevatten onder andere vragen over roken, alcohol, cannabis, xtc, lachgas en de waterpijp.
Na het afnemen van de vragenlijst spreekt de JGZ in de onderbouw alle leerlingen over hun gezondheid. In de bovenbouw spreekt de JGZ alleen de leerlingen die op basis van hun vragenlijst wellicht een gezondheidsrisico lopen.
De uitkomsten van de bovenbouwvragenlijst kunnen ook gebruikt worden bij de keuze welke thema’s in de onderbouw preventief aandacht nodig hebben.

 

Zorgprotocol opstellen

In het zorgprotocol kunt u beschrijven hoe u omgaat met leerlingen die vragen of problemen hebben op het gebied van genotmiddelengebruik. Beschrijf daarin ook hoe te handelen als een leerling op school middelen bezit of gebruikt, of als er vermoedens zijn van problematisch middelengebruik. Maak afspraken over het signaleren en beoordelen van deze problemen, wie welke rol hierin heeft, en welke hulp ingeschakeld kan worden. De JGZ of Brijder Preventie kan u helpen bij het opstellen van dit protocol. Om het protocol goed te laten werken, is het belangrijk dat alle schoolmedewerkers hiermee bekend zijn.

 

Deskundigheid ontwikkelen

De training ‘Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik’ geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Deze training is in ieder geval relevant voor mentoren, alle medewerkers met een zorgtaak, en ondersteunend personeel met een signalerende functie, bijvoorbeeld de conciërge.

 

Samenwerken

Op het moment dat een leerling in de problemen dreigt te raken door genotmiddelenmisbruik, bijvoorbeeld overmatig alcohol- of cannabisgebruik, is het soms nodig hem of haar door te verwijzen naar een externe hulpverlener. Het is daarom goed om nauw samen te werken met ketenpartners zoals Brijder Preventie.

 

Vertrouwenspersoon

Zorg ervoor dat het voor uw leerlingen duidelijk is bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen rondom genotmiddelengebruik. Dit kan bijvoorbeeld de zorgcoördinator, de vertrouwenspersoon of de mentor zelf zijn. Door hier geregeld aandacht aan te besteden tijdens het mentoruur, kan de stap om problemen aan te kaarten voor leerlingen verkleind worden.

 

Welke programma’s raden wij aan?

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Doelgroep: docenten, medewerkers met een zorgtaak, ondersteunend personeel
Duur: 3 uur
Kosten: geen 
Thema’s: signalen herkennen, gesprekvaardigheden, doorverwijzen binnen zorgstructuur.

Docenten worden geschoold in middelenkennis en het signaleren van het gebruik en misbruik van riskante genotmiddelen. Verder weten zij hoe zij deze problemen deels kunnen begeleiden en weten zij vooral goed waarnaartoe zij leerlingen met deze problemen kunnen doorverwijzen.
Lees meer over de docententraining signaleren.

 

elosignalerenbasisE-learning Signaleren van alcohol en drugs

Doelgroep: alle medewerkers
Duur: 5 lessen van 20-25 minuten
Kosten: € 10,00 per docent
Thema’s: signalen herkennen, gesprekvaardigheden

Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn twee e-learning cursussen ontwikkeld. De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico's. Bij de vervolgcursus leert de cursist hoe deze in gesprek gaat met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs.
Lees meer over de e-learning signaleren.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

De pijler Signaleren is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Omgeving en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op genotmiddelenpreventie.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers:

 

Signaleren van genotmiddelengebruik

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt...Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Bekend en erkend landelijk programma verslavingspreventie opgezet door het Trimbos-instituut. Het is een integraal pakket dat lessen, signaleren en begeleiden, ouderparticipatie en reglementeren omvat. Het 5e element is 'regie' die de samenhang tussen de pijlers aanbrengt zodat er een zo groot mogelijk effect bereikt wordt.

Het programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) bestaat sinds 1992 en is het meest bekende en erkende verslavingspreventieprogramma. De opzet kent vier pijlers die zich op alle drie de betrokken doelgroepen richten:

 • ouders;
 • onderwijspersoneel;
 • jongeren.

In DGSG legt de GGD Hollands Midden naast kennisoverdracht naar en attitudevorming van jongeren de nadruk op de omgeving van de jongeren op grond van de inzichten van de neurobioloog Smit (: jongeren tot 16 jaar kiezen vooral op impuls) en de orthopedagogen Engels en van der Vorst (: regels stellen en handhaven is een effectieve manier om gebruik op jonge leeftijd te voorkomen).
De GGD Hollands Midden wil zo veel als mogelijk ouders en personeel voorlichten over riskante genotmiddelen en de manier waarop zij regels kunnen stellen en handhaven zodat dat jongeren een beschermende omgeving biedt. Tegelijkertijd worden jongeren voorbereid op het zelfstandig maken van keuzes wat betreft genotmiddelen.

De Gezonde School en Genotmiddelen; programma verslavingspreventie

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Deze training geeft docenten inzicht in de werking van riskante genotmiddelen en in aard en omvang van de problemen die daarmee samenhangen. Ze leren hoe ze in hun werkomgeving gebruik en misbruik kunnen signaleren. Verder leren ze hoe ze de problemen deels kunnen begeleiden en waarnaartoe ze leerlingen kunnen verwijzen. De training duurt ongeveer 3 uur.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk om te voorkomen dat problemen zo groot worden dat zij overheersend zijn. Het is niet de taak van alle docenten om leerlingen met dit soort problemen te begeleiden, het is veel meer hun taak om adequaat door te verwijzen naar hulp binnen of buiten de school.

 

Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

Gesprek op school om het programma verslavingspreventie 'De Gezonde School en Genotmiddelen' te bespreken, de stand van zaken in kaart te brengen en afspraken te maken voor de toekomst. Zo wordt de samenhang in het pakket bewaakt.

Het programma 'De Gezonde School en Genotmiddelen' omvat de pijlers:

 • Lessen
 • Signaleren en begeleiden
 • Ouderparticipatie
 • Reglementeren.

Dit programma is het meest rendabel als een school op ieder van deze onderdelen voldoende activiteiten ontplooit.

De school maakt het programma tot een structureel onderdeel van het schoolbeleid wat betreft gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering is het systematisch ondernemen van activiteiten ter bevordering van de gezondheid van leerlingen, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel.
Er is per school(locatie) minimaal één contactpersoon die beslissingsbevoegdheid heeft over het programma. Samen met de programmacoördinator van de GGD is deze verantwoordelijk voor de voortgang van het programma in de school. Hun taken zijn het bewaken van de voortgang van het programma, het afstemmen van de activiteiten en het adviseren en evalueren. Dit gebeurt in het adviesgesprek verslavingspreventie.

Adviesgesprekken Verslavingspreventie

E-learning Signaleren van alcohol en drugs

Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn binnen het programma De gezonde school en genotmiddelen twee e-learning cursussen ontwikkeld.

De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico's. Bij de vervolgcursus leert de cursist hoe deze in gesprek gaat met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Er zijn twee vervolgcursussen: een voor het reguliere voortgezet onderwijs en een voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doelgroep van de basiscursus is iedereen die met jongeren werkt. De vervolgcursus is met name voor degenen die werkzaam zijn in de zorgstructuur, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde docent. De cursist leert aan de hand van filmfragmenten welke gesprekstechnieken het beste gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met een jongere en deze te motiveren om hulp te zoeken. Tevens ziet de cursist welke valkuilen er vaak voorkomen.

Beide cursussen bevatten vijf lessen van 20-25 minuten en worden afgesloten met een certificaat.

De cursussen kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het Trimbos-instituut:

 

E-learning Signaleren van alcohol en drugs

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Snap jij wat ik écht bedoel? is een bewustzijns- en vaardigheidstraining voor mentoren. Tijdens de training worden leefstijl van leerlingen en de zorgstructuur op school met elkaar verbonden.

Mentoren leren om vanuit een positie van oordeelloosheid optimaal contact te maken. Hierdoor kunnen zorgsignalen vroegtijdig, respectvol en duidelijk bespreekbaar gemaakt worden. Zodanig dat de leerling zich eigenaar en regisseur kan gaan voelen van de eigen problematiek. Daarnaast leren mentoren welke zorgsignalen veel voorkomen op school, hoe en waar zorgsignalen gebundeld worden in de school en wanneer doorverwijzen nodig is.

De training bestaat uit twee ervaringsgerichte trainingsbijeenkomsten van 3 uur, een informatiebijeenkomst ‘herkenning zorgsignalen’ van 2 uur en een borgingsopdracht om te oefenen met de stof.

Download hier de flyer 'Snap jij wat ik écht bedoel?'

 

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Be wise think twice

Het lesprogramma Be wise think twice wil leerlingen bewust maken van de risico's van alcohol en drugs en docenten handvatten bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik. 

Be wise think twice bestaat uit 4 lessen. Alle lessen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en hun docent of met elkaar. De materialen staan in een digitale leeromgeving. Per les is een docenteninstructie beschikbaar, net als werkbladen voor de leerlingen, filmpjes en andere materialen.

Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal moeten eerst een training volgen. Deze wordt aangeboden door een adviseur Gezondheidsbevordering van de GGD Hollands Midden en kan op uw school gegeven worden.

 

Be wise think twice

Life Chat

Tijdens het contactmoment bovenbouw vullen leerlingen de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijst kan de verpleegkundige een leerling uitnodigen voor een gesprek. Een leerling kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

 

Life Chat

Om niet alleen vragen te stellen aan de jongeren, maar ook met hen in gesprek te gaan over hun gezondheid, is de les Life Chat ontwikkeld. De les kan 1 tot 2 weken voor het afnemen van de vragenlijst gegeven worden. Tijdens de les vertellen we over het belang van de vragenlijst, waarom het belangrijk is de lijst eerlijk in te vullen, en gaan we het gesprek met de jongeren aan.

Bij Life Chat wordt gebruik gemaakt van een website die de leerlingen op hun smartphone kunnen openen. Op de website staat een lijst met gezondheidsonderwerpen die in de les besproken kunnen worden. De leerlingen kunnen hun voorkeur aangeven door op hun smartphone onderwerpen aan te klikken. Vervolgens beantwoorden ze over de gekozen onderwerpen een paar vragen. De antwoorden verschijnen anoniem in grafieken op het digibord en zijn aanleiding om met de leerlingen verder te praten. Uitgangspunt is hun eigen interesse en belevingswereld.

Onderwerpen waar de leerlingen uit kunnen kiezen, zijn bijvoorbeeld:

 • relaties en seks;
 • alcohol en drugs;
 • voeding en bewegen;
 • piekeren en stress;
 • social media.

De les duurt 1 lesuur. Het open gesprek met de leerlingen over onderwerpen die ze zelf hebben uitgekozen en waarbij hun eigen gedrag of ervaring als uitgangspunt geldt, maakt dat de leerlingen gemotiveerd worden om de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' eerlijk en serieus in te vullen. De vragenlijst wordt binnen 2 weken na de les afgenomen.

 

Life Chat

Je Lijf, je Lief!

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in liefde en seks. Het wil jongens en meisjes vaardigheden aanreiken om beter te communiceren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen, en daarmee om te gaan.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit 5 lessen:

 1. Eigen wensen herkennen en aangeven.
  Jongeren worden zich bewust van hun eigen wensen op het gebied van relaties en seksualiteit en oefenen met eigen wensen duidelijk maken aan anderen.
 2. Eigen grenzen herkennen en aangeven.
  Deze les gaat over grenzen op het gebied van seks en relaties. Hoe kun je zien wat iemands grens is? En hoe kun je zelf een grens aangeven?
 3. Wensen en grenzen herkennen bij de ander.
  De jongeren denken na over de wensen en grenzen van een ander. Ook leren jongeren de lichaamstaal van andere jongeren in te schatten en dat iemand grenzen verbaal en non-verbaal kan aangeven.
 4. Grenzen van de ander respecteren.
  Jongeren oefenen op welke manier je de grenzen van anderen kunt respecteren.
 5. Groepsdruk.
  Centraal in deze les staat dat jongeren groepsdruk beter leren weerstaan.

Uitvoering

Je Lijf, je Lief! wordt uitgevoerd door mentoren of docenten op praktijkscholen in het 1e of 2e leerjaar. 

Materialen

Na het volgen van de docentenworkshop is het lesmateriaal en de docentenhandleiding gratis te downloaden via de Movisie academie. De docentenhandleiding geeft docenten een duidelijke structuur en ondersteuning bij de uitvoering van het lesprogramma.

 

Je Lijf, je Lief!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen.
Somber meisje

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.